Høstens prosjekter trenger deg!

10 team skal finne sammen i Oslo, Stavanger, Bergen, Skien, Kristiansand og Moss!
Vi trenger deg for å få dette til.

Kilonga | Strategi | Oslo

Ved hjelp av bunadsproduksjon skal Kilonga drifte en barneskole i et av verdens fattigste land, Madagaskar. Bunadene lages av ansatte ved barneskolen. Hvert år gir skolen utdannelse til 400 barn og unge. Prospera er allerede i ferd med å fullføre vårt første prosjekt for Kilonga der pro bono-jurister konverterer organisasjonen fra enkeltmannsforetak til ideelt AS.

Prosperas team skal utvikle strategi for Kilonga. Prosjektet skal kartlegge markedsmål og alternativer for å nå disse innen 2020. Selskapets visjon og misjon blir også en del av prosjektet (det oppfordres til bruk av Business Canvas eller lignende modeller). Hovedmålet skal være å identifisere veier til økonomisk levedyktighet. En handlingsplan for 2018 er en del av leveransen. Ønsker du å delta i dette teamet må du kunne sette av fem timer i uka, inkludert møtetid i tre måneder – på kveldstid. Søk ved å sende mail til oss på bidra@prosperastiftelsen.no.

Stikkord: Utdanning, fattigdomsbekjempelse, arbeidsplasser og etisk produksjon.

AKKS | Kommunikasjonsstrategi | Oslo

Et team på fem konsulenter skal utvikle kommunikasjonsstrategi for Akks som gjør alternativ musikk mer tilgjengelig for jenter. Strategien må bygge på aktuell strategi. Teamet sette seg inn i situasjonen gjennom analyse, intervjuer og målgruppeforståelse, utforme potensielle retninger for kommunikasjonsstrategien og fortelle historiene Akks skal videreformidle og hvordan dette skal gjøres.

Ønsker du å delta i dette teamet må du kunne sette av fem timer i uka, inkludert møtetid i tre måneder – på kveldstid. Søk ved å sende mail til oss på bidra@prosperastiftelsen.no.

Prospera donerer dette prosjektet i samarbeid med Sparebankstiftelsen DNB som også setter stor pris på den innsatsen Akks gjør.

Stikkord: likestilling, psykisk helse, mangfold og inkludering.

Vindskift | Strategi | Oslo

Kompetanse: Ledelse, forretningsutvikling, skalering, strategi, økonomi

Vindskift har etablert seg i løpet av de siste årene i Oslo som et friskt tiltak for å kunne tilby sjøen til ungdom som ikke har tilgang til båt. Ildsjelene er selv seileinstruktuktører som låner seilbåter og arrangerer fellesturer gjennom sommeren.

Et team på fem konsulenter skal utvikle en strategi som gjør at tiltaket kan vokse og spre seg til andre byer, sikre tilgang på båter og ressurser og en bærekraftig økonomi.

Ønsker du å delta i dette teamet må du kunne sette av fem timer i uka, inkludert møtetid i tre måneder – på kveldstid. Søk ved å sende mail til oss på bidra@prosperastiftelsen.no.

Prospera donerer dette prosjektet i samarbeid med Eivind Astrups Allmennyttige stiftelse som også setter stor pris på og støtter det arbeidet Vindskift står for.

Stikkord: mestringsfølelse, sosial inkludering og natur

Byverkstedet Tøyen | Rekruttering | Oslo

Kompetanse: Rekruttering, HR, ledelse

ByVerkstedet er en ideell organisasjon som arrangerer kreative workshops innen snekring, håndverk og sykkelmekking. I deres mini-verksted på Tøyen torg arrangerer de åpent verksted for barn, unge og folk i nærmiljøet. Målet er et bærekraftig folkeverksted som støtter opp om godt håndverk, design og mestringsopplevelser.

Teamet skal rekruttere fire nye styremedlemmer som inkluderer å definere policy for hvordan styret skal sammensettes, definere kompetansekrav til styremedlemmer, mandat til styremedlemmene, avklart arbeidsgiveransvar styret vil ha ovenfor ansatte i Byverkstedet og årshjul.

Ønsker du å delta i dette teamet må du kunne sette av fem timer i uka, inkludert møtetid i tre måneder – på kveldstid. Søk ved å sende mail til oss på bidra@prosperastiftelsen.no.

Prospera donerer dette prosjektet i samarbeid med Gjensidigestiftelsen, Prosperas hovedpartner, som også setter stor pris på, og støtter Byverkstedet Tøyen i deres arbeid for positiv utvikling i nærmiljøet.

Stikkord: mestringsfølelse, miljø og sosial inkludering.

Scenedelta | Forretningsutvikling | Oslo

Kompetanse: Ledelse, markedsføring, kommunikasjon

Scenedelta skaper bedre folkehelse gjennom teater. Stiftelsens formål er blant annet å forbedre brukernes fysiske, psykiske og sosiale velvære og livskvalitet gjennom mestring og deltagelse i brukerstyrte teaterprosesser og teaterproduksjoner. Scenedelta ønsker også å bidra til å demokratisere kulturen, ved å inkludere marginaliserte stemmer i kulturformidlingen og kulturdebatten.

Scenedelta ønsker å utvikle en tydelig profil. Dette vil hjelpe Scenedelta utvikle bedre søknader om samarbeid og økonomisk støtte. Profilutviklingen vil inkludere målgruppeanalyse, analyse og oppsummering av virksomhetens effekt for samfunnet og brukerne, formulering av virksomhetens tilbud og det unike ved denne, samt stakeholderanalyse.

Ønsker du å delta i dette teamet må du kunne sette av fem timer i uka, inkludert møtetid i tre måneder – på kveldstid. Søk ved å sende mail til oss på bidra@prosperastiftelsen.no.

Prospera donerer dette prosjektet i samarbeid med Gjensidigestiftelsen, Prosperas hovedpartner, som også setter stor pris på Scenedeltas arbeid i å bruke teater som verktøy for å bedre psykisk helse.

Stikkord: psykisk helse, inkludering, mestringsfølelse

UngArena | Strategi | Oslo

Kompetanse: Strategi, ledelse, forretningsutvikling

Ung Arena er et innovativt lavterskeltilbud til unge mellom 12 og 25 år for hele Oslo. De hjelper når ungdomslivet blir vanskelig å takle alene. Ung Arena hjelper i vanskelige livssituasjoner som psykiske problemer, spiseforstyrrelser, mobbing og ensomhet. Målet er en sømløs og fordomsfri hjelp der de unge har kun ett referansepunkt i pleien mot et enklere liv.

Ung Arena må utvikle en klar strategi. Visjon, misjon og mål må revideres og utarbeides. Det sentrale spørsmålet som må besvares er i hvilken form Ung Arena kan bidra med så mye samfunnsnytte som mulig. Det oppfordres til bruk av Business Canvas. Ung Arena har ambisjoner om nasjonal skalering, men dette prosjektet fokuserer først på å godt definere Ung Arena Oslos fremtid som et første steg på veien.

Ønsker du å delta i dette teamet må du kunne sette av fem timer i uka, inkludert møtetid i tre måneder – på kveldstid. Søk ved å sende mail til oss på bidra@prosperastiftelsen.no.

Prospera donerer dette prosjektet i samarbeid med Gjensidigestiftelsen, Prosperas hovedpartner, som også setter stor pris på Ung Arenas arbeid for bedring av vanskeligstilt ungdoms livsvilkår.

Stikkord: Sosial inkludering, psykisk helse, fysisk helse, fattigdomsbekjempelse, frafallsproblematikk

City Changers | Markedsføringstrategi | Kristiansand

Kompetanse: økonomi, ledelse, markedsføring

City Changers er en nyoppstartet organisasjon som tilbyr barn og ungdom gratis samtalehjelp. City Changers består av nesten 60 engasjerte samtalepartnere med helsefaglig/pedagogisk bakgrunn som til daglig jobber i ulike sektorer innen helsefag (bl.a. sosionomer, psykiatere , leger og sykepleiere).

Teamet skal gjennomføre en begrenset kvalitativ brukertest (5 brukere). Denne skal gi et utgangspunkt for  grunnlaget å bekrefte/identifisere avvik på tjenesten og verdien den tilfører. Teamet skal også utvikle en begrenset statistisk analyse som belyser samfunnets behov for tjenesten, utforme en økonomisk break even-analyse og stakeholderanalyse som inkluderer kontaktliste over potensielle partnere.

Ønsker du å delta i dette teamet må du kunne sette av fem timer i uka, inkludert møtetid i tre måneder – på kveldstid. Søk ved å sende mail til oss på bidra@prosperastiftelsen.no.

Prospera donerer dette prosjektet i samarbeid med Gjensidigestiftelsen, Prosperas hovedpartner, som også setter stor pris på, og støtter City Changers i deres arbeid.

Stikkord: psykisk helse, sosial inkludering

Lyk-Z | Kommunikasjonsstrategi | Skien

Lyk-Z hjelper mennesker som av ulike årsaker har falt utenfor tilbake til en verdig hverdag, inkludert i arbeidsliv eller skole. De har tidligere vunnet prisen for årets sosiale entreprenør. Metoden fungerer og medfører dyptgripende endringer i menneskers liv så vell som enorme besparelser for samfunnet, men flere må få vite om den.

Teamet skal utvikle en kommunikasjonsstrategi for Lyk-Z. Strategien må bygge på aktuell markedsplan, men også bidra til å utvikle denne. For å gjøre dette må teamet sette seg inn i situasjonen gjennom analyse, intervjuer og målgruppeforståelse, utforme potensielle retninger for kommunikasjonsstrategien og fortelle historiene Lyk-Z skal videreformidle og hvordan dette skal gjøres.

Prospera donerer dette prosjektet i samarbeid med Ancistrus AS, et firma som sikrer drikkevann – og som verdsetter det gode arbeidet Lyk-Z gjør.

Ønsker du å delta i dette teamet må du kunne sette av fem timer i uka, inkludert møtetid i tre måneder – på kveldstid. Søk ved å sende mail til oss på bidra@prosperastiftelsen.no.

Stikkord: sosial inkludering, mestring, psykisk helse

Kirkens bymisjon | Organisasjonsutvikling | Stavanger

Kompetanse: ledelse, organisasjonsutvikling, HR, administrasjon, kulturfortåelse

Kirkens Bymisjon er en åpen og inkluderende organisasjon som arbeider i over 20 byer i Norge, blant mennesker som strever med hverdagen på ulike måter. Kirkens bymisjon betyr mye for byens ekskluderte og har mange aktive prosjekter som er veldig viktige for de trengende. Administrasjonen vokser, men er svært presset. Det er nødvendig å løfte blikket, se fremover for å se hvordan det sosiale arbeidet best kan løses, ledes og dermed hvordan administrasjonen bør organiseres.

Teamet skal sammen med ledelsen jobbe frem en matrise for hvordan arbeidet i administrasjonen skal organiseres, der dagens smertepunkter er adressert. Innunder dette vil det være viktig å se nærmere på rolleavklaring og ansvarsfordeling – men det vil ikke være ønskelig å utarbeide stillingsinstrukser. Vi leter etter kompetanse innen organisasjonskultur, ledelse, administrasjon, ledelse, HR, organisasjonsutviklere, ideelle organisasjoner, økonomi.

Prospera donerer dette prosjektet i samarbeid med Sparebankstiftelsen SR-bank, som også setter stor pris på, og støtter Kirkens bymisjon i deres arbeid.

Ønsker du å delta i dette teamet må du kunne sette av fem timer i uka, inkludert møtetid i tre måneder – på kveldstid. Søk ved å sende mail til oss på bidra@prosperastiftelsen.no.

Stikkord: sosial inkludering, fattigdomsbekjempelse, omsorg, mangfold, helse, psykisk helse

Frivillighetens Hus | Strategi | Moss

Kompetanse: økonomi, organisasjonsutvikling, markedsføring, strategi

Frivillighetens Hus er et nyetablert senter i Moss. Målet er å skape et mer raust, aktivt og robust lokalsamfunn for alle innbyggerne, gjennom å tilrettelegge for og stimulere til frivillig arbeid og innsats. Huset er en gave fra Moss kommune og etableringen gjøres av Kirkens Bymisjon.

Teamet skal bidra til langsiktig drift og økonomisk sikkerhet. Teamet skal utvikle forskjellige alternativer til driften samt økonomisk modell. Det vil være nyttig med en break-even analyse (hvor mye trengs for å sikre driften), stakeholderanalyse (hvem er potensielle samarbeidspartnere), nytteanalyse (hva tilfører Frivillighetens Hus av verdi) – dokumentere organisasjonens mål frem mot 2020 og utvikle en handlingsplan for administrasjonen for 2018.

Ønsker du å delta i dette teamet må du kunne sette av fem timer i uka, inkludert møtetid i tre måneder – på kveldstid. Søk ved å sende mail til oss på bidra@prosperastiftelsen.no.

Prospera donerer dette prosjektet i samarbeid med Gjensidigestiftelsen, Prosperas hovedpartner, som også setter stor pris på Frivillighetens Hus i deres arbeid for positiv utvikling i nærmiljøet.

Leverte prosjekter

Prospera har allerede ferdigstilt 9 pro bono-prosjekter i 2017 og to prosjekter er under arbeid. Ett for Fullt Fokus i Stavanger og et annet for Fra Hage til Mage i Stavanger. Fra Hage til Mage donerer Prospera i samarbeid med TDVeen som også setter stor pris på arbeidet Fra Hage til Mage gjør for å lære de minste om næringsrik, kortreist mat og det sosiale gode måltidet.

Les mer om leverte prosjekter her.