Asker Idrettsråd

Asker idrettsråd

Asker idrettsråd har som utgangspunkt at all idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som glede, fellesskap, helse og ærlighet. De er en paraplyorganisasjon som arbeider for best mulige forhold for idretten i Asker. Asker Idrettsråd består av alle idrettslag i Asker kommune (93 idrettslag og 35 200 medlemmer) og utgjør et ledd i NIFs organisasjonsstruktur. Asker idrettsråd  er idrettens talerør og bindeledd mellom idretten, Asker kommune og offentlig forvaltning. En av oppgavene til Asker Idrettsråd er å løfte viktige samfunnsoppgaver. Bærekraft er en tydelig prioritet. Styret i Asker Idrettsråd har vedtatt at det skal lages et bærekraftsprogram. Arbeidet starter i september 2022 og vil vare til 2024. Prosperastiftelsen skal hjelpe Asker Idrettsråd med bærekraftsstrategi ved å lage en veileder for bærekraftsarbeid.

Prosjektet gjøres i samarbeid med Gjensidigestiftelsen.

 

Pro bono-prosjektet

Bærekraftsprogrammet tufter på idrettsrådets langtidsplan der FNs bærekraftsmål er fundamentet for alle strategier og delmål. Programmet skal øke bevissthet og kunnskap om hvordan hvert enkelt idrettslag kan bidra til en mer bærekraftig utvikling. Det er fokusert på 4 bærekraftsmål; #3 god helse og livskvalitet, #11 bærekraftige byer og lokalsamfunn, #13 stoppe klimaendringene og #17 samarbeid for å nå målene. Pro bono teamet vil bistå Asker idrettsråd i startfasen av arbeidet med bærekrafts- programmet. De skal i tett samarbeid med nøkkelpersoner i Asker Idrettsråd og representanter for klubbene kartlegge:

  • Hva er bærekraft for Asker idrettsråd? Gjennomføre en workshop for å kartlegge både den strategiske og praktiske betydningen av bærekraft
  • Hva gjøres i dag? Kartlegge og kategorisere dagens bærekraftsarbeid blant klubbene feks. gjennom en spørreundersøkelse. Synliggjør det gode arbeidet som gjøres i dag ved å velge ut noen gode ambassadører innen bærekraft blant klubbene og fortelle deres suksesshistorie på en måte som kan være til inspirasjon for andre klubber.
  • Hva kan gjøres fremover? Kartlegge andre kilder til inspirasjon innen bærekraftsarbeid for de klubbene som ønsker å gjøre en ekstra innsats gjennom nye tiltak, feks gjennom tidligere veiledere eller andre idrettsråd/klubbers arbeid.
  • Arbeidet skal oppsummeres i en veileder for bærekraft som kan distribueres til klubbene

 

Pro bono-teamet:

  • Pro bono-prosjektleder Bente Cecilie Anda
  • Pro bono-konsulent Terje Berthaussen
  • Pro bono-konsulent Inger-Lise Myklestu
  • Pro bono-konsulent Elisabet V. Sandnes
  • Pro bono-konsulent  Monika Svanberg
  • Pro bono-mentor Katrine Kierulf