Bærekraft i ideelle organisasjoner

Bærekraft

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. For å nå målene må alle jobbe sammen: både myndigheter, bedrifter, enkeltpersoner og ideell sektor. I dag  bruker norske ideelle organisasjoner FNs bærekraftsmål i sitt arbeide i varierende grad. Ideelle organisasjoner har et stort nedslagsfelt og kan nå ut til mange både gjennom sine aktiviteter og ved å spre kunnskap. Prospera vil i dette prosjektet tilgjengeliggjøre en bærekrafts-veileder for ideell sektor slik at ideelle organisasjoner kan arbeide mer systematisk med bærekraftsmålene.

Prosjektet gjøres i samarbeid med Gjensidigestiftelsen.

Prospera-prosjektet

Prospera-teamet skal utarbeide en systematisk og brukervennlig bærekraft-veileder som ideelle organisasjoner kan ta i bruk i det hverdagslige arbeidet. Veilederen skal være rettet mot ideelle organisasjoner som jobber i Norge, og sette fokus på enkle tiltak hvor ideelle organisasjoner kan gjøre en forskjell og som samtidig løfter organisasjonene. Leveransen skal inkludere: 

 1. Kartlegg hva som gjøres innen bærekraft i ideell sektor: Gjennomføre en spørreundersøkelse hos minst 20 ulike organisasjoner (Prospera kan bistå med distribuering). Gjennomføre kvalitative intervju med noen utvalgte organisasjoner for økt innsikt. Følgende spørsmål kan inkluderes under kartleggingen:
  – Hvilke mål arbeides det med og hvordan arbeides det med målet(ene)?
  – Hvilken verdi gir bærekraftsarbeidet til organisasjonene?
  – Hva er motivasjonen bak å jobbe med bærekraftsmålene?
 2. Lag en bærekrafts-veileder som:
  – Fokuserer på de viktigste funnene fra kartleggingen og trekker frem erfaringer og best practice som kan inspirere andre ideelle organisasjoner
  – Identifiser aktuelle mulighetsrom hvor ideelle organisasjoner kan skape verdi og som kan styrke ideell sektor
 3. Prosjektet avsluttes med et webinar/seminar/rapportpresentasjon som ideelle organisasjoner kan delta på.

Pro bono-teamet:

 • Hanne Hjelmungen Lorvik
 • Kaia Andresen
 • Kristine Berg
 • Lene Ørbeck
 • Mona Strande
 • Stig Nicolaisen
 • Vegard Aspelund