Blå Kors Barnas Stasjon | Oslo

Blå Kors Barnas Stasjon 💙

Å vokse opp i lavinntektsfamilier eller familier med rusproblematikk hos foreldre gir økt risiko for marginalisering og utenforskap blant barn og unge. Marginalisering og utenforskap gir langsiktige samfunnsøkonomiske kostnader for den enkelte og for samfunnet som helhet, og kan også være en stor psykisk belastning for de det gjelder. 

Blå Kors Barnas Stasjon er et lavterskeltilbud lokalisert i ni kommuner fordelt på seks fylker, som samler flere hjelpetiltak på ett sted. Hjelpetiltakene følger forskriften om tilskudd til barn og unge, som innebærer mestringsgrupper for foresatte, ferie- og fritidsaktiviteter for barn og unge, endrings-, støtte- og krisesamtaler til familier og foresatte, samt kompetanseøkning for foresatte gjennom kurs og veiledning. I tillegg tilbys utlån av klær og utstyr til fritidsaktiviteter. Tiltakene er i stor grad brukertilpassede. Prosjektet finansieres av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratets tilskuddsordning «Inkludering av barn og unge», kommunale tilskudd, samt gaver og fundraising i regi av Blå Kors Norge. 

Ved at flere ulike tilbud er samlet på samme sted, kan brukerne være med på å styre hvilke tjenester de har behov for. Udekkede behov som avdekkes kan følges opp gjennom en kombinasjon av individuelle samtaler, kurs, grupper, ferier og aktiviteter i nærmiljøet. Stasjonene kan utfylle offentlige tjenester gjennom et tett samarbeid med kommunen og bydelene. Stasjonene kan også utgjøre en støtte i møtet med andre tjenester, som barnevern, advokater, BUP, skolen eller barnehagen. 

Prosperastiftelsen skal hjelpe Barnas Stasjon med kartleggings-,  innsikts- og strukturarbeid for å komme fram til en felles mal.

Prosjektet gjøres i samarbeid med Gjensidigestiftelsen.

Meld din interesse for prosjektet her!

Pro bono-prosjektet

Alle Barnas stasjoner gjennomfører aktivitetstiltak innenfor bestemte kategorier, eksempelvis mestringsgrupper, overnattingsturer og ferieaktiviteter. Utviklingen av aktivtetstiltakene har vært nedenfra og opp, slik at det i dag er ulik benevnelse og innhold på aktivitetene. Eksempelvis benevnes mestringsgrupper barn ulikt, men det kan være mer eller mindre det samme innholdet og rammene. Ledergruppa Barnas Stasjon ser nå behov for å samle begrepsbruken slik at den blir mer samstemt, i tillegg til at innholdet blir mer likt på tvers av stasjonene.  Dette for å gjøre det enklere å samarbeide mellom stasjonene, dele erfaringer – samt at omverden enklere skal forstå hvilke aktiviteter som tilbys fra Blå Kors Barnas stasjon.

Teamet skal:

Ta utgangspunkt i allerede innsamlet data av de ulike aktivitetene som gjennomføres på tvers av stasjonene, sortere disse under de overordnede kategoriene, og komme med forslag på “underkategorinavn”, som Mestringsgruppe Barn, som deles inn i f.eks vennegjeng som har følgende innhold, kompis som har følgende innhold, osv.

  • Gjøre en samlet vurdering av disse aktivitetene. Blant annet å kartlegge hvor mange ansatte deltar, hvor mange deltagere er med, og hvor ofte gjennomføres aktiviteten.

Basert på denne vurderingen, utarbeide et forslag til en mer standardisert og helhetlig aktivitetsplan, årshjul, og et rammeverk, hvor målsettingen er mer forutsigbarhet, fellesskap, og samstemthet på tvers av stasjonene. 

  • Det er samtidig viktig å ta hensyn til behovet for lokale tilpasninger og fleksibilitet i planleggingen og gjennomføringen av aktivitetene.

 

Ønsket kompetanse i teamet:
Prosjektleder, samfunnsviter, strategi, erfaring fra offentlig forvaltning, researcher/innsiktsarbeid, prosjektmentor

Meld din interesse for prosjektet her!

Nøkkelinfo

  • Arbeidssted: Oslo
  • Oppstart: August
  • Tidsbegrenset 3 måneders innsats.  Våre prosjekter holdes alltid innenfor avtalt tid og omfang, maksimalt 60 timer over tre måneder
  • Teamet får god støtte fra Prosperastiftelsens administrasjon
  • Medlem i et spennende og allsidig nettverk med over 1200 konsulenter fra ledende norske selskaper