Blå Kors Fredrikstad – Samordna Mottak

Blå Kors Fredrikstad | Samordna mottak

I deler av Fredrikstad er det store levekårsutfordringer og sosial ulikhet. En spesielt utsatt gruppe er unge menn hvor flere er arbeidsledige, uføre og har lav utdanning. Veien til kriminalitet blir ofte kort. Arbeid og aktivitet er viktige faktorer på veien tilbake til et selvstendig liv.  Samfunnet som helhet har en felles interesse av at integrering i samfunnet etter soning skal skje på en slik måte at det forebygger ny kriminalitet. Blå Kors Fredrikstad og Fredrikstad kommune har inngått et unikt samarbeid gjennom pilotprosjektet “Samordnet mottak for løslatte”. Bakgrunnen for prosjektet er å kunne tilby løslatte et helhetlig rehabiliteringsprogram med trygge overganger tilbake til samfunnet. Mennesker som gjennomfører soning i fengsel er ikke en ensartet gruppe så overgangen til samfunnet må skreddersys til den enkelte. Prospera skal hjelpe Blå Kors Fredrikstad med salgsstrategi. Prosjektet gjøres i samarbeid med Sparebank 1 Stiftelsen Østfold Akershus.

 

Prospera-prosjektet

Prospera skal hjelpe med salgsstrategi opp mot lokalt næringsliv. Målet er å formidle viktigheten av at næringslivet engasjeres og inkluderes i arbeidet med de løslatte, og få med næringslivet inn i prosjektets “spleiselagsmodell”. For å kunne redusere og unngå gjentakende kriminalitet, kreves det at flere aktører kommer sammen, både økonomisk og i gjennomføringen av tiltakene.

Prospera teamet skal lage en salgsstrategi og salgsmateriell med spesielt fokus på å nå potensielle partnere i næringslivet. Dette inkluderer:

  • Kartlegge hvordan Blå Kors Fredrikstad og Fredrikstad Kommune kan jobbe målrettet mot næringslivet 
  • Utføre en stakeholderanalyse, hvilke aktører er relevante å knytte seg opp mot strategisk og økonomisk? 
  • Hvordan kan prosjektet kommuniseres mest effektivt til samarbeidspartnere i næringslivet? “What’s in it for me” for samarbeidspartnere? 
  • Lage salgsmateriell i form av en salgspitch og powerpoint-presentasjon som kan brukes opp mot næringslivet

Pro bono-teamet:

  • Karl Anders Følstad
  • Mette Bakken
  • Siri M. L. Joli
  • Svein Skovly
  • Thor Moen
  • Thorild Raae-Hermansen