Crux Vindfanget | Bergen

CRUX Vindfanget oppfølgingssenter

Vil du hjelpe noen som har falt utenfor arbeidslivet tilbake til samfunnet?

CRUX Vindfanget oppfølgingssenter er  et oppfølgingstilbud i Bjørnafjorden for mennesker som ønsker å arbeide med endring i eget liv. Utfordringene kan for eksempel være knyttet til arbeidsmulighet, helse, psykiske utfordringer eller rusproblematikk. CRUX Vindfanget har historikk på å sende mange deltakere videre ut i utdanning og arbeidsliv, med den enorme betydningen dette har for både den enkelte og samfunnet.

CRUX Vindfanget har blant annet et arbeidstreningsprosjekt som en har gitt navnet “Verk-stedet”. Dette prosjektet gjennomføres på CRUX Vindfangets møbelsnekkeri, med nylig utvidelse med et møbeltapetseringsverksted. Prosperastiftelsen skal hjelpe CRUX Vindfanget med å bygge en bærekraftig økonomi i prosjektet “Verk-stedet”.

Prosperastiftelsen sitt prosjekt

Målet for prosjektet er å gi “Verk-stedet” en økonomi som er bærekraftig med tanke på stabilitet, trygghet og kapasitet.

“Verk-stedet” har på plass finansiering frem til 31.12 2023, men denne finansieringen dekker bare et minimumsbehov når det gjelder bemanning. Prosjektet er svært sårbart da de bare har en ansatt, som igjen skaper ustabilitet knyttet til fravær og manglende kapasitet til å følge opp deltakere. Ordrebøkene er i dag fulle, og det er utfordrende å levere på dette med dagens kapasitet, uten at belastningen for ansatte og deltakere blir for stor.

 1. Teamet skal kartlegge dagens situasjon gjennom en SWOT analyse, som også hensyntar prosjektets nære sammenheng med øvrig drift av senteret.
 2. Lage en prioritert oversikt over de viktigste funnene, med konkrete forslag til utviklingsområder.
 3. Teamet skal utrede finansieringsmuligheter eksternt, både offentlige og private.
 4. Teamet skal se på muligheter knyttet til CRUX Vindfangets sin egen produksjon., både innen tømrer-tjenester, møbelsnekring og møbeltapetsering.  De produserer i dag møbelprodukter både på bestilling og noen egne produkter de “masse”produserer.
 5. Teamet skal utarbeide en handlingsplan med konkrete anbefalinger for arbeidet fremover.


Pro bono-teamet: 

CRUX Vindfanget

 • Pro bono-prosjektleder Arne. O. S. Sivertsen
 • Pro bono-konsulent Hans Georg Hygen
 • Pro bono-konsulent Sturle Drageset
 • Pro bono-konsulent Trude Kjos Falkenberg
 • Pro bono-konsulent Irene Rye Skrugstad
 • Pro bono-prosjektmentor  Valborg Fodstad