Dialogpilotene | Oslo

Dialogpilotene

Dialogpilotene er et unikt samarbeid på tvers av tro og livssyn. De har som mål å forebygge utenforskap og radikalisering gjennom dialog. Dialogpilotene eies i fellesskap av Tauheed Islamic Centre Oslo, Minhaj-ul-Quran International Norge, Islamic Cultural Centre Norway, Human-Etisk Forbund Oslo og Kirkelig dialogsenter. Dialogpilotene driver et holdnings- og utdanningsprosjekt og har i seks år vært ansvarlig for et deltidsstudium i samarbeid med Det teologiske fakultet ved Universitetet i Oslo. Dialogpilotstudiet er for unge voksne i alderen 19-30 år som ønsker å lære å fasilitere dialogmøter. Uteksaminerte dialogpiloter får 20 studiepoeng. Prosperastiftelsen skal hjelpe Dialogpilotene med strategi.

Prosjektet gjøres i samarbeid med Sparebankstiftelsen DNB.

Pro bono prosjektet

Dialogpilotene har en koordinator/veileder i 100% stilling. De har siden starten for 6 år siden hatt en sterkt vekst. De har akkurat fått en tildeling på 3 år fra Sparebankstiftelsen DNB som muliggjør mer forutsigbarhet og ansettelse av en ny ressurs høsten 2022. Arbeidet i Dialogpilotene baseres  i stor grad  på frivillig innsats fra uteksaminerte Dialogpiloter og styret. Målet med pro bono prosjektet er å gi Dialogpilotene et felles fundament og retning fremover som hele organisasjonene kan stå samlet bak. Dette er viktig som grunnlag for videre vekst og også i møte med potensielle samarbeidspartnere.

Pro bono teamet skal i tett samarbeid med nøkkelpersoner i Dialogpilotene;

 1. Definere organisasjonens formål, visjon og målgruppe. Dette gjøres i en workshop feks. ved hjelp av Business Model Canvas.
 2. Kartlegge ønsket aktivitetsnivå 3 år frem i tid
 3. Basert på funnene i pkt. 1 og 2, utarbeide noen strategiske anbefalinger til hvordan ønsket aktivitetsnivå kan nås 
 4. Lage en handlingsplan for 2023 med prioritering og timing

 

Pro bono-teamet:

 • Pro bono-prosjektleder Henning Hexeberg
 • Pro bono-konsulent Kim Sivertsen
 • Pro bono-konsulent Marthe Brænden Bordal
 • Pro bono-konsulent Klaus Breivik
 • Pro bono-konsulent Harald Kristofer Berg
 • Pro bono-konsulent Malin Daviknes
 • Pro bono-prosjektmentor Ivar Barlindhaug