Dissimilis | Oslo

Dissimilis

Ønsker du å være med på å arbeide for at  mennesker med utviklingshemming og funksjonsnedsettelser skal ha en plass i det kulturelle samfunnet som likestilte utøvere og mennesker? Dissimilis jobber med nettopp dette og  bidrar slik til et rikere menneskesyn og et mer åpent og tolerant samfunn.  Gjennom aktiviteter tar Dissimilis målgruppen på alvor, alltid med utgangspunkt i den enkeltes ressurser og muligheter. Dissimilis forvalter et unikt tilrettelagt kulturtilbud, som utover deltakelse og opplæring i kreative aktiviteter, fremmer sosial tilhørighet, verdighet og livskvalitet. 

Paraplyorganisasjonen, Dissimilis Norge, ble opprettet i 1992 for å ivareta interesser og behov til Dissimilisgrupper over hele landet. Det er nå 100 grupper og 1025 Dissimilisartister som er medlemmer på landsbasis. I tillegg  kommer Dissimilis nasjonale kompetansesenter med et bredt kulturtilbud for mennesker i alle aldre. Senteret har en tredelt virksomhet; fra tilrettelagte aktivitetstilbud på regionalt nivå, til kompe­tanseformidling, arrangementer, konserter og forestillinger nasjonalt og internasjonalt.

Prosjektet gjøres i samarbeid med Gjensidigestiftelsen

Pro bono-prosjektet

Prosperateamet skal hjelpe Dissimilis med å utvikle en strategi med formål om å finne felles verdier og målsettinger for Dissimilis Norge og Dissimilis nasjonale kompetansesenteret. Det ble startet en utarbeidelse av en strategiprosess i 2019, men denne stoppet opp under Covid-19. Målet vil være at prospera-teamet’s strategiutarbeidelse og anbefalte målsettinger vil tilrettelegge for at organisasjonen kan etablere  enda sterkere tilbud og heve kompetansen. Prosjektteamet skal i nært samarbeid med nøkkelpersoner i Dissimilis:

  • Formulere visjon, misjon og strategi.
  • Utarbeide et fremtidig målbilde 3 år frem for organisasjonen.
  • Lage en  konkret handlingsplan for de neste 12 månedene med prioritering og timing for hvordan Dissimilis kan arbeide strukturert på vei mot det ønskede fremtidige målbilde.

Nøkkelinfo

  • Arbeidssted: Oslo
  • Oppstart: jan/feb
  • Tidsbegrenset 3 måneders innsats.  Våre prosjekter holdes alltid innenfor avtalt tid og omfang, maksimalt 60 timer over tre måneder
  • Teamet får god støtte fra Prosperastiftelsens administrasjon