DNT Sør | Kristiansand

DNT Sør

Fysisk aktivitet og naturopplevelser har dokumenterte helseeffekter og friluftsliv er en viktig kilde til helse og livskvalitet. Friluftslivet bidrar til å redusere stress, har positive effekter på psykisk helse, styrker immunforsvaret og øker levealderen.

DNT Sør er Sørlandets største medlemsforening i Den Norske Turistforening. De har nesten 8000 medlemmer og 15 hytter i fjellet, i marka og ved sjøen fra Lindesnes i sør til Holmestrand i nord. Organisasjonen jobber med å legge forholdene til rette for at flest mulig skal få gode naturopplevelser, gjennom merking og vedlikehold av rutenettet, hyttedrift, organisering av turer og arbeid for vern av friluftsområder. DNTs visjon “Naturopplevelser for livet” er styrende for all virksomhet i organisasjonen og verdiene skal gjenspeiles i foreningens tilbud. DNT sør tilbyr aktiviteter, kursing og turer for alle, inkludert mennesker med funksjonsnedsettelser. Organisasjonen har et stort fokus på å tilby turer og friluftsopplevelser for barn og unge, gjennom DNT Ung, Turboklubben og Barnas Turlag. Prosperastiftelsen skal hjelpe DNT Sør med kommunikasjonsstrategi mot barnefamilier.

Prosjektet gjøres i samarbeid med Sparebankstiftelsen SR- bank 

 

Pro bono-prosjektet

DNT sør har i dag 13 ansatte og kontoret er lokalisert midt i Kristiansand sentrum. Selv om organisasjonen har et godt varemerke og tilbyr gode friluftsopplevelser, opplever organisasjonen at de har lavere medlemstall i forhold til folketall enn i resten av landet. De opplever at synligheten i regionen er lav, og at mange ikke alltid forstår verdien av tilbudene deres. DNT sør har et kortsiktig mål om at flere barnefamilier prøver ut tilbudene deres og et langsiktig mål om at flere blir medlemmer i organisasjonen. 

Prosperastiftelsen skal hjelpe med en kommunikasjonsstrategi mot barnefamilier. Kommunikasjonsstrategien bør inkludere konkrete verktøy og retningslinjer som vil være enkle å ta i bruk. Det meste kommunikasjonsarbeidet gjøres av en ansatt i 50% stilling så alt må være ressurseffektivt.

Teamet skal: 

 1. Kartlegge verdien av tilbudet til barnefamilier gjennom enkel brukerundersøkelse (intervjuer eller spørreundersøkelse). 
 2. Kartlegge dagens kommunikasjonsarbeid mot barnefamilier 
 3. Lage en enkel strategi for hvordan nå målgruppen:
  – Hvordan markedsføre tilbudet til DNT Sør på en engasjerende måte?
  – Hvilke kommunikasjonsarenaer (fysiske og digitale) og – kanaler er mest effektive for å nå målgruppene? 
 4. Funnene oppsummeres i en kommunikasjonsplan

Pro bono-teamet:

 • Pro bono-prosjektleder Are Sætervadet
 • Pro bono-konsulent Cathy Quist
 • Pro bono-konsulent Sven Arild Bransdal
 • Pro bono-konsulent Christian Dversnes
 • Pro bono- prosjektmentor  Ronny Rognhaugen