Flam Norge | Stavanger

Flam Norge

FN anslår at rundt 10 prosent av befolkningen i Norge lever under den relative fattigdomsgrensen. Samtidig som forskjellene i samfunnet vårt øker, vokser også omfanget av utenforskap. Barn som vokser opp i lavinntektshusholdninger, har økt fare for å oppleve at de ikke har de samme godene som andre barn.  Flam Norge er en frivillig og flerkulturell organisasjon i Stavanger som jobber med forebygging og inkludering av lavinntekts barnefamilier, med fokus på minoriteter. 

Organisasjonen jobber for at alle barn skal bli inkludert og tilbyr gratis aktiviteter i helger, ferier og helligdager. Målet er at barn, ungdom og deres familier skal ha positive opplevelser sammen, knytte nettverk, lære om hverandres kultur og mestre sosiale fellesskap. Flam Norge har fokus på fysisk aktivitet og folkehelse, og tilbyr noen av brukerne jobb og honorarer ved at de selv hjelper til med organisering av aktiviteter. Hovedmålet er å få folk ut i ordinært, lønnet arbeid. Organisasjonen har klart å skape et unikt tilbud hvor de når ut til en bred målgruppe som er utfordrende og ressurskrevende for andre å nå. Flam Norge har opparbeidet seg en stor tillit ved å drive oppsøkende arbeid. Prosperastiftelsen skal hjelpe med bærekraftig økonomi. 

Prosjektet gjøres i samarbeid med  Gjensidigestiftelsen. 

Prosjektet

Flam Norge har i dag et stort og bredt aktivitetstilbud og hadde over 1000 brukere i 2021. Likevel ser organisasjonen at det er et større behov enn hva de har mulighet til å tilby.  De har lange ventelister på flere av aktivitetstilbudene og det er stadig økt etterspørsel. Organisasjonen finansieres hovedsakelig gjennom prosjektmidler, både statlige, kommunale og fra stiftelser. De har også lagt ned en betydelig frivillig innsats siden etableringen i 2019, men fra høsten av vil daglig leder tre inn i en 100% stilling.  For å kunne drifte og utvikle organisasjonen videre er det nødvendig å identifisere alternative inntektsstrømmer som gir en langsiktig økonomisk bærekraft og vekstmuligheter. 

Prosperastiftelsen skal:

 1. Lage to verdiforslag (Value Proposition Canvas) som vil tydeliggjøre det unike med Flam Norge. Disse verdiforslagene kan løftes frem i søknader opp mot finansielle samarbeidspartnere:
  – Ett verdiforslag  som konkretiserer verdien Flam Norge gir til brukerne
  – Ett verdiforslag som konkretiserer verdien Flam Norge gir til samfunnet som helhet 
 2. Kartlegge potensielle alternative inntektsstrømmer og rangere disse etter hva som kreves av ressurser (for eksempel investeringer, organisatoriske ressurser etc.) for de alternative inntektsstrømmene
 3. Foreslå konkrete, strategiske anbefalinger knyttet til fremtidig finansieringsstrategi

 

Pro bono-teamet:

FLAM Norge

 • Pro bono-prosjektleder Lasse Kalheim
 • Pro bono-konsulent Cato Jansen
 • Pro bono-konsulent Sara Sahara
 • Pro bono-konsulent Terje Østvoll
 • Pro bono-konsulent Anne Frafjord
 • Pro bono- konsulent Karina Lavik
 • Pro bono-prosjektmentor  Kristina Marie Kjønnås