Forandringshuset | Stavanger

Forandringshuset

Bli med å forebygge utenforskap! Støtt viktig ungdomsarbeid på Ynglingen!

Unge mennesker trenger arenaer hvor de kan uttrykke seg, oppleve mestring, fellesskap og ha det gøy! Forskning viser at ungdom som deltar på fritidsaktiviteter har bedre psykisk helse. Aktivitetene retter seg mot alle unge uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, religion eller økonomi. De jobber målrettet med å bryte ned barrierer for deltakelse og tilpasser tilbudet etter behov. Mange unge ønsker å forandre eller å skape. Hos Forandringhuset på Ynglingen får medlemmer ledertrening, noen blir ansatt og noen får veiledning til å starte et eget prosjekt.  Visjonen er å gi unge verktøy, kunnskap og erfaring slik at de kan bidra, påvirke og bygge en bærekraftig fremtid. Prosperastiftelsen skal hjelpe Forandringshuset- Stavanger med organisasjonsutvikling.

Prosjektet gjøres i samarbeid med Sparebankstiftelsen SR-bank

Meld din interesse for prosjektet!

 

Pro bono-prosjektet

Forandringshuset- Stavanger har et mål om å være et  knutepunkt for samarbeid, erfaringsutveksling og kompetanseheving for organisasjonene som jobber med barn og unge.  I lokalene Ynglingen finnes i dag en rekke tilbud til barn og unge, og de ønsker nå å videreutvikle lokalene og det interne samarbeidet mellom tilbudene på huset, for å nå målet om å bli et knutepunkt. De ønsker å se på mulighetene for å leie ut lokaler til organisasjoner, ha felles administrasjon/ kontor,  felles møteplasser og bedre informasjonsspredning.

Pro bono teamet skal hjelpe med å definere hva rollen som knutepunkt skal inneholde og skissere veien for å oppnå satte mål.

Pro bono teamet skal i tett samarbeid med nøkkelpersoner i Forandringshuset- Stavanger:

  • Gjennomføre en situasjonsanalyse av eksisterende knutepunktarbeid på Ynglingen
  • Utarbeide et fremtidig målbilde for rollen som knutepunkt 3 år frem. Dette kan feks. gjøres gjennom en workshop.
  • Utarbeide en konkret handlingsplan for 2024 med prioritering og timing for hvordan Forandringshuset- Stavanger  kan jobbe strukturert på vei mot det ønskede fremtidige målbildet

Ønsket kompetanse i teamet:

Prosjektleder, forretningsutvikling, organisasjonsutvikling, strategi, prosjektmentor

 

Meld din interesse for prosjektet!

 

Nøkkelinfo

  • Arbeidssted: Stavanger

  • Oppstart: august/september

  • Tidsbegrenset 3 måneders innsats.  Våre prosjekter holdes alltid innenfor avtalt tid og omfang, maksimalt 60 timer over tre måneder

  • Teamet får god støtte fra Prosperastiftelsens administrasjon

  • Medlem i et spennende og allsidig nettverk med over 1500 konsulenter fra ledende norske selskaper