Foreningen !Les / Leser Søker Bok | Oslo

Foreningen !les / Leser Søker Bok

“There is more treasure in books than in all the pirate’s loot on Treasure Island.” Walt Disney.

Evnen til å lese, formidle, og tenke kritisk er  grunnfundamentet i et velfungerende og fritt demokrati. Å spre leseglede, og gi mennesker grunnleggende lese- og skriveferdigheter, er derfor av stor betydning. Dette er konseptet og visjonen til Foreningen !les og Leser Søker Bok (LSB). Begge foreningene har til felles en sterk motivasjon for å skape leselyst- og glede i befolkningen. !les sin målgruppe består primært av barn og unge, mens LSB arbeider med å utvikle bøker for mennesker med ulik grad av leserferdigheter, samt at bøker skal være lette å få tak i.

Foreningen !les og LSB har eksistert side om side i mer enn 20 år, nå har de besluttet å slå seg sammen til én stor nasjonal leselyst-organisasjon. Planen bak sammenslåingen er å skape flere synergieffekter enn man hadde fått til hver for seg.

Prosperastiftelsen skal bistå Foreningen !les og LSB i prosessen med å slå seg sammen . Prosjektet gjøres i samarbeid med Sparebankstiftelsen DNB.

Meld din interesse for prosjektet!

Pro bono-prosjektet

På årsmøtene i mai 2023, ble det vedtatt at foreningene skal utarbeide en plan for sammenslåing. Denne planen skal si noe om hvordan en ny organisasjon bestående av !les og LSB kan se ut.  !les og LSB har satt ned en arbeidsgruppe med daglige ledere, styreledere og tillitsvalgte i de to foreningene. Pro bono-teamet skal i tett samarbeid med arbeidsgruppa bidra med å etablere en felles plattform og gjensidig forpliktelse for sammenslåing gjennom å:

  • Definere felles formål, visjon, overordnet strategi, målgruppe for den nye organisasjonen
    Tydeliggjøre fellesnevner, forskjeller mellom foreningene, og verdien av sammenslåing
  • Utarbeide skisse til felles organisasjonskart- og struktur, og rollefordeling.

Ønsket kompetanse i teamet:
Prosjektleder, endringsledelse, strategi, erfaring fra  sammenslåingsprosesser, innsiktsarbeid, prosjektmentor

Meld din interesse for prosjektet!

Nøkkelinfo

  • Arbeidssted: Oslo
  • Oppstart: August
  • Tidsbegrenset 3 måneders innsats.  Våre prosjekter holdes alltid innenfor avtalt tid og omfang, maksimalt 60 timer over tre måneder
  • Teamet får god støtte fra Prosperastiftelsens administrasjon
  • Medlem i et spennende og allsidig nettverk med over 1300 konsulenter fra ledende norske selskaper