Green Cycling Norway | Oslo

Green Cycling Norway 🚲

Lærte du noen gang å sykle? Hvordan lærte du det? Var det noen som viste deg, hjalp deg, trodde på, og heiet på deg de gangene du ville gi opp hele greia? Green Cycling Nordic Norway startet sommeren 2017 av Thomas Rem og Jonas Orset. Idéen er en rettferdig, sunn og god framtid for alle, gjennom fokus på sykling. Visjonen er å skape en bevegelse som fremmer sunne verdier som bærekraftighet, idrettsglede og helse inn i sykkelsporten og samfunnet. 

Alle barn bør kunne sykle. Sykling har mange gode helse- og miljøeffekter, og utvikling av sykkelferdigheter er viktig for å unngå utenforskap. Mange barn liker å sykle, men ikke alle har den samme muligheten eller tilgang på sykkelutstyr. Det finnes eksempelvis bydeler i Oslo hvor kun 1 av 10 barn og unge opp til 15 år har sin egen sykkel. Green Cycling er et prosjekt med formål å gi flere barn mulighet til å bli kjent med sykling, også som fritidsaktivitet og idrett, og at denne broen fra skole til idrettslag vil føre til at flere barn sykler. Gjennom å samarbeide med kommuner, skoler, forbund, bedrifter, syklister og ildsjeler er målet å bidra til økt sykling hos barn og unge.

Prosjektet gjøres i samarbeid med Gjensidigestiftelsen.

Pro bono-prosjektet

Green Cycling ønsker en kartlegging og forbedring av dagens drifts- og forretningsmodell med mål om å styrke foreningens forankring i gode systemer, slik at ikke driften blir for personavhengig. Foreningen er finansiert gjennom tilskuddsordninger, som Viken fylkeskommune, BUFDIR, og Gjensidigestiftelsen. En utfordring man står overfor i dag er sen tildeling av driftsmidler som gjør at man må snu seg fort om når det gjelder aktivitetsnivå. En annen utfordring er at det er mye å gjøre på de to gründerne, selv om de bruker ungdomsarbeidere i prosjektet. Det er et ønske om å på sikt kunne jobbe med dette på fast basis. Pro bono-teamet skal derfor bidra til å sikre foreningens drift ved å foreslå en bærekraftig drifts- og forretningsmodell.

 

Teamet skal:

– Kartlegge dagens drifts- og forretningsmodell, f.eks gjennom en SWOT-analyse.

  • Hensynta dagens tilbud, operativ drift og inntektsstrømmer

– Utarbeide en konkret handlingsplan med forslag til utvikling av dagens modell. Noen fokuspunkter kan være;

  • Hvordan kan Green Cycling etablere et oppfølgingstilbud i samarbeid med for eksempel lokale sykkelklubber, i etterkant av allerede gjennomført pilot? 
  • Hvordan kan operativ drift forbedres og gjøres mindre personavhengig?
  • Hvordan kan Green Cycling få på plass en mer bærekraftig økonomi, både gjennom eksisterende samarbeidspartnere og nye?

Nøkkelinfo

  • Arbeidssted: Oslo
  • Oppstart: mars
  • Tidsbegrenset 3 måneders innsats.  Våre prosjekter holdes alltid innenfor avtalt tid og omfang, maksimalt 60 timer over tre måneder
  • Teamet får god støtte fra Prosperastiftelsens administrasjon
  • Medlem i et spennende og allsidig nettverk med over 1200 konsulenter fra ledende norske selskaper