Marinreparatørene | Oslo

Marinreparatørene

Kan vi rehabilitere Indre Oslofjords skadde marine økosystemer og ta vare på artsmangfold samtidig som vi alle skal kunne bruke fjorden aktivt? Dette er kjernen i hva miljøorganisasjonen Marinreparatørene arbeider med. Indre Oslofjord er en terskelfjord, med begrenset bevegelse og utskifting av vannmassene og er derfor langt mer sårbar for lokal eksponering enn åpen kyst. Fjorden har gjennom årene fått merke konsekvensene av industrialismen og sterk befolkningsvekst med forsøpling, eksponering av gift og endested for urenset kloakk. Omfattende fisking, økende havtemperatur, mikroplast og mer intense nedbørsperioder forsterker sårbarheten. Marinreparatørene bedrer det marine miljøet i indre Oslofjord gjennom rydding, bevaring og reparering samtidig som de inspirerer for implementering av løsninger også i andre deler av landet. Prosperastiftelsen skal hjelpe Marinreparatørene med profesjonalisering av driften. Prosjektet gjøres i samarbeid med Sparebankstiftelsen DNB.

Prosperastiftelsen-prosjektet

Marinreperatørene ble stiftet i 2014. Det er ingen faste ansatte og virksomheten har i stor grad blitt drevet basert på frivillig innsats, dugnad og gjennom studentsamarbeid. Organisasjonen er svært personavhengig av ildsjelen Lars Dalen. Et uttalt mål er å få på plass en daglig leder som kan profesjonalisere organisasjonen ved å ha ansvar for driften og å videreutvikle organisasjonen, samtidig som Lars kan forsette med det han er god på: å arbeide med de ulike prosjektene Marinreparatørene gjennomfører. 

Marinreparatørene ønsker Prosperastiftelsen sin hjelp til profesjonalisering. Målet for prosjektet er å få konkrete anbefalinger til hvordan profesjonalisere organisasjonen, både i et økonomisk perspektiv og knyttet til en bærekraftig drift og organisering. Effekten av prosjektet vil bidra til at organisasjonen er bedre rigget for å ha kapasitet til å  skape mer aktivitet, synlighet og å kunne rulle ut flere prosjekter for å bedre det maritime miljøet. 

Prosperastiftelsen-teamet skal utarbeide forslag til bærekraftig drift og profesjonalisering av organisasjonen ved å:

  • Kartlegge dagens drift, inkludert en SWOT analyse
  • Utarbeide konkrete forslag til forbedringer i dagens drift i forhold til økonomi, forretningsmodell og organisering
  • Lage handlingsplan for forutsigbar og bærekraftig drift 

 

Pro bono-teamet:

  • Pro bono-prosjektleder Claire Czternasty Hembre
  • Pro bono-konsulent Anne Kathrine Arnesen
  • Pro bono-konsulent Bjørn Borgen
  • Pro bono-konsulent Ingrid Håvik
  • Pro bono-konsulent Birthe Nordseth
  • Pro bono-prosjektmentor Paal Anker-Nilssen