Minoritetenes Interesseorganisasjon | Oslo

Minoritetenes Interesseorganisasjon (MIO)

Alle har rett til å bli sett.
MIO er en selvstendig, partipolitisk og religiøst uavhengig bruker- og pårørendeorganisasjon som retter sitt arbeid mot personer med minoritetsbakgrunn med rusrelaterte og psykiske utfordringer. Formålet er 1) å løfte minoritetenes behov og utfordringer frem for politikere, beslutningstakere og personer i feltene rus, psykisk helse og migrasjonsutfordringer. 2) Å redusere skam og tabuer knyttet til disse utfordringene. Dette gjøres gjennom samtalegrupper, kurs og rådgivning, seminarer og brukermedvirkning, og mer. Det er mye informasjon tilgjengelig om rus, psykisk helse, behandlingsmuligheter og lavterskeltilbud, men i noen av minoritetsmiljøene er denne informasjonen en mangelvare. Gjennom informasjon og oppsøkende virksomhet skaper MIO selvhjelpsgrupper, styrker og lærer opp brukerrepresentanter fra de forskjellige minoritetsmiljøene. For å få til dette, skal Prosperastiftelsen bistå MIO i arbeidet med å sikre en bærekraftig økonomi.


Prosjektet gjøres i samarbeid med Sparebankstiftelsen DNB .

Pro bono-prosjektet

For å kunne skape mer aktivitet og hjelpe flere i minoritetsmiljøene er MIO avhengig av en mer forutsigbar økonomi og inntektsstrømmer som ikke er øremerkede og kan brukes til prioriterte formål. MIO har 3 ansatte på prosentstillinger, 4 på timebasis, og 17 frivillige. MIO finansieres i dag primært gjennom Helsedirektoratet og diverse stiftelser. Det må hvert år søkes om nye midler, noe som skaper en del usikkerhet knyttet til økonomisk stabilitet på lang sikt. Prosperateamet skal derfor hjelpe MIO med å kartlegge økonomiske inntektsstrømmer, samt prioritere disse. 

Prosperateamet skal:

  • Kartlegge den økonomiske nåsituasjonen:

Hvilke inntektsstrømmer er frie og hvilke er øremerkede?

Hvilken kapasitet fra organisasjonen krever oppfølgingen av de ulike inntektsstrømmene?

  • Lage en prioritering på hvilke inntektsstrømmer som har potensiale for vekst og hvilke ressurser som vil kreves for å oppnå dette
  • I samarbeid med MIO sette innsamlingsmål for de neste to årene
  • Hjelpe MIO med å spisse kommunikasjon og markedsføring av samfunnsoppdraget sitt og samfunnsverdien utad mot potensielle inntektsstrømmer
  • Lage en handlingsplan med prioriterte aktiviteter for å hjelpe MIO med å nå innsamlingsmålene.

Nøkkelinfo

  • Arbeidssted: 
  • Oppstart: Februar/mars
  • Tidsbegrenset 3 måneders innsats.  Våre prosjekter holdes alltid innenfor avtalt tid og omfang, maksimalt 60 timer over tre måneder
  • Teamet får god støtte fra Prosperastiftelsens administrasjon
  • Medlem i et spennende og allsidig nettverk med over 1200 konsulenter fra ledende norske selskaper