Norges Bygdeungdomslag | Oslo

Norges Bygdeungdomslag (NBU)

NBU er en landsdekkende, frivillig og demokratisk ungdomsorganisasjon som jobber for levende bygder. De skaper lokale sosiale møteplasser og jobber for at bygda skal være et reelt alternativ når unge velger bosted. NBU mener det er et gode å ha bosetting og næringsliv i hele landet. De har et bredt spekter av aktiviteter for medlemmene. Aktiviteter er blant annet dans, tevling (konkurranser), friluftsliv, bygdefest, stevner og festivaler. De har også ulike politiske aktiviteter og kampanjer, og tilbyr medlemmene en omfattende opplæring i organisasjonsarbeid. De to største nasjonale arrangementene er Landsstevnet og Høstarrangementet. NBU har ca. 5000 medlemmer i rundt 100 aktive lokallag. De har 11 fylkeslag. Medlemmene er i hovedsak mellom 16 og 30 år, men det er ingen nedre eller øvre aldersgrense. Prosperastiftelsen skal hjelpe NBU med strategi.

Prosjektet gjøres i samarbeid med Sparebankstiftelsen DNB.

Pro bono-prosjektet

På nyåret vil NBU foreta en medlemsundersøkelse som vi være klar i starten av februar. Målet med denne er å avdekke medlemmenes tilfredshet med NBU. Med innsikt fra undersøkelsen skal de gjennomføre en strategiprosess. De ønsker hjelp av Prosperastiftelsen i strategiarbeidet. NBU ønsker å etablere et fundament som sikrer at alle deler av organisasjonen jobber mot samme mål. Det er viktig å forankre mot sentrale lokallagsledere underveis i prosessen samt forberede et godt innsalg av strategien mot nøkkelpersoner internt.

Pro bono teamet skal i tett samarbeid med nøkkelpersoner i NBU:

  • Gjennomføre en situasjonsanalyse av NBU virksomhet. Dette med bakgrunn i medlemsundersøkelsen men ved behov også teamets egne undersøkelser.  SWOT analyse kan f. eks. brukes i dette arbeidet.
  • Utarbeide et fremtidig målbilde for organisasjonen 3 år frem i tid. Dette kan feks. gjøres gjennom en workshop. Anbefaler at hovedtyngden av teamet fokus i prosjektet legges her.
  • Utarbeide en konkret handlingsplan for de neste 12 månedene med prioritering og timing for hvordan NBU kan jobbe strukturert på vei mot det ønskede fremtidige målbilde
  • Lage en enkel innsalg/pitch av strategien som skal brukes for å informere og motivere nøkkelpersoner i NBU.

Nøkkelinfo

  • Arbeidssted: Oslo
  • Oppstart: Jan/feb.
  • Tidsbegrenset 3 måneders innsats.  Våre prosjekter holdes alltid innenfor avtalt tid og omfang, maksimalt 60 timer over tre måneder
  • Teamet får god støtte fra Prosperastiftelsens administrasjon
  • Medlem i et spennende og allsidig nettverk med over 1200 konsulenter fra ledende norske selskaper