Ønsketransporten

Ønsketransporten

En kreftpasient har et siste ønske om å dra til stallen for å ta farvel med hesten, en med ALS diagnose har et ønske om å bestige Preikestolen og en 13-åring  med smertesyndromet CRPS har et ønske om å få bli med på klassens skoleavslutning. Ønsketransporten muliggjør disse gode opplevelsene. Organisasjonen har som formål å bidra til økt livskvalitet og livsglede for personer med alvorlig sykdom, funksjonsnedsettelser og/eller andre medisinske forhold som begrenser funksjonsevnen. Ønsketransporten startet i Nederland og finnes i 14 land. 

I den grad det er forsvarlig ut fra et økonomisk, medisinsk og etisk ståsted skal Ønsketransporten tilrettelegge for transport og nødvendig bistand til at den enkelte kan få oppfylt sitt ønske om en opplevelse som ikke kan oppnås gjennom offentlig tilbud. Prospera skal hjelpe med organisasjonsstruktur.

Prospera-prosjektet

Ønsketransporten ble stiftet i Rogaland i 2017. Per i dag består Ønsketransporten av et hovedledd og fire lokalavdelinger: Rogaland, Agder, Vestfold og Innlandet. Ønsketransporten er organisert under et felles organisasjonsnummer. Administrasjonen som står for daglig drift består av 1,25 årsverk, men utvides snart til 2,5 årsverk. Lokalavdelingene ledes av et lokalråd, som organiserer lokal drift. Årsmøtet for Ønsketransportens hovedledd er øverste organ og beslutter handlingsplaner og budsjetter for den sentrale administrasjon og lokalavdelinger. 

Organisasjonen befinner seg i oppstartsfase, samtidig som de opplever rask vekst. Veksten har resultert i voksesmerter, hvor en uklar organisasjonsstruktur skaper utfordringer for Ønsketransporten. Ønsketransporten har et ønske om å forbli en demokratisk, medlemsstyrt organisasjon. 

Prospera skal hjelpe med organisasjonsstruktur. Målet for prosjektet er profesjonalisering av den organisatoriske strukturen slik den står i dag. Med en klar organisasjonsstruktur vil Ønsketransporten kunne starte flere lokale avdelinger og bli en landsdekkende organisasjon, slik at flere ønskere kan få ønsket sitt oppfylt. 

Prospera-teamet skal se nærmere på:

  • Identifisere de viktigste organisatoriske dilemmaene. Det er ønskelig at teamet arrangerer en workshop med deltagelse fra organisasjonens nøkkelpersoner.
  • Gjennom intervjuer av ledelsen og utvalgte medlemmer, jobbe frem forslag til endringer i organisasjonsstruktur. 
  • Foreslå en organisasjonsstruktur som tydeliggjør rollefordeling, ansvarsmyndighet og samhandling blant Ønsketransportens ansatte og lokalforeningene.  
  • Utarbeide en handlingsplan med konkrete steg Ønsketransporten kan ta på kort og lengre sikt for å få til en god organisatorisk ramme for organisasjonen. 

Ønsket kompetanse i teamet

Prosjektleder, organisasjonsutvikling, HR, forretningsutvikling, management consulting, juss, prosjektmentor

 

Meld din interesse for prosjektet!

 

Nøkkelinfo

  • Arbeidssted: Stavanger
  • Oppstart: Februar
  • Tidsbegrenset 3 måneders innsats.  Våre prosjekter holdes alltid innenfor avtalt tid og omfang, maksimalt 60 timer over tre måneder
  • Teamet god støtte fra Prosperas administrasjon
  • Medlem i et spennende og allsidig nettverk med over 1200 konsulenter fra ledende norske selskaper