Operasjon Dagsverk

Hvert år er OD-dagen og  Internasjonal Uke (IU)  et første møte med bistand og solidaritetsarbeid for tusenvis av ungdommer. Halvparten av verdens befolkning er under 30 år, og 28% er mellom 10 og 24 år. Veksten i antall unge vil fortsette. Når ungdom sine meninger blir ignorert, skapes en urettferdig verden på de voksnes premisser. Ungdom skal styre verden i morgen, og hvis vi skal skape bærekraftig utvikling, er ungdom sine perspektiver viktige i dag.

OD er Norges største solidaritetsaksjon, av, med og for ungdom. Ungdom som deltar, blir sett, hørt og involvert vil styrke samfunnet, både i Norge og ellers i verden. For OD er det helt avgjørende å være en ungdomsstyrt organisasjon. Ungdom utvikler ODs kampanjer, elever leder aksjonen på skolene, elever jobber på OD-dagen, og ODs prosjekter støtter ungdom. Ungdomsmedvirkning er selve kjernen i ODs arbeid, og og en ungdomsstyrt organisasjon er en forutsetning for ODs arbeid. Prospera skal hjelpe med kartlegging av organisasjonen.

Prospera-prosjektet

De siste tiårene har OD sett en nedgang i deltakende skoler og antall elever som jobber på OD-dagen. Interne evalueringer viser at det handler om økt konkurranse fra andre organisasjoner, mindre handlingsrom i skolen, men fremfor alt elevengasjement. OD har sterke tradisjoner, og ønsker nå et eksternt blikk på organisasjonen som helhet. 

OD er inndelt i 19 distrikter med  distriktskomiteer (DK) som koordinerer OD-kampanjen opp mot skoler i sitt distrikt. DK som består av ungdom på 13-19 år er spesielt viktige i ODs operasjonelle arbeid og vil derfor være spesielt viktig for Prospera-teamet å fokusere innsatsen mot i kartleggingen. 

Med Prospera-teamets hjelp til å se organisasjonen med nye øyne, vil målet være å hjelpe OD videre i arbeidet om å forbli en fremtidsrettet organisasjon med høyt engasjement i alle ledd.

Prospera teamet skal kartlegge OD ved å:

 1. Utføre en SWOT-analyse av organisasjonen
  a) Utføre kvalitative intervju med organisasjonens nøkkelpersoner
  b) Analysere data fra evalueringsarbeid som er blitt gjort på de ulike nivåene i organisasjonen
 2. Identifisere de viktigste organisasjonsmessige dilemmaene
  a) Funnene oppsummeres slik at OD-sekretariatet har et godt grunnlag til å anbefale beslutninger til OD-styret for det videre arbeidet
 3. Lage en handlingsplan for en mulig vei videre


Ønsket kompetanse i teamet:

Prosjektleder, management-konsulent, organisasjonsutvikler/HR, erfaring med analyse og kvalitative intervju, erfaring med frivillige organisasjoner, prosjektmentor

Nøkkelinfo

 • Arbeidssted: Oslo
 • Oppstart: Mars
 • Tidsbegrenset 3 måneders innsats.  Våre prosjekter holdes alltid innenfor avtalt tid og omfang, maksimalt 60 timer over tre måneder
 • Teamet får god støtte fra Prosperas administrasjon
 • Du blir medlem i et spennende og allsidig nettverk med over 1100 konsulenter fra ledende norske selskaper

Vil du bidra i prosjektet for Operasjon Dagsverk? Ta kontakt:
Lene (92 16 06 95), Magnus (41 62 11 34) eller Stein Ove (90 69 02 81)