Opprop Tveten

Gjennom å tilby en annerledes skoledag jobber Opprop Tveten for å få opp motivasjon for læring og mestringsfølelse blant utvalgte elever. Dette er et tilbud der ungdom fra fem forskjellige Osloskoler møtes for å bygge motivasjonen de trenger for å få økt tro på seg selv og sine ferdigheter.

Undervisningen gjennomføres på Tveten gård på Tveita og all aktivitet foregår i skoletiden. Hensikten med undervisningen er å danne en arena for tilhørighet hvor elever som har utfordringer knyttet til sin skolehverdag, opplever fellesskap, mestring og økt selvfølelse. Marienlyst -, Lindeberg-, Frydenberg-, Rommen-, og Morellbakken skoler i Oslo er valgt ut som pilotskoler for prosjektet.

Tilbud om å delta blir gitt utvalgte elever fra 9. trinn ved de fem skolene, og det er skolens lærere og ledelse som avgjør hvilke elever som får et tilbud. Elevene er på Opprop en full skoledag i uka gjennom hele undervisningsåret.

Undervisningen legges opp etter læreplanverket for Kunnskapsløftet med spesielt oppmerksomhet på den generelle delen av læreplanen, arbeidslivsfag og livsmestring. Gjennom varierte og praktiske oppgaver, med utgangspunkt i filmskaping, jobber Opprop systematisk med å styrke den enkeltes selvfølelse, selvtillit og faglige kompetanse.

Opprop er i regi av Gjensidigestiftelsen og Sparebankstiftelsen DNB.

Prospera-prosjektet

Prospera hjalp Opprop Tveten med å evaluere effekten av modellen og dokumentere kunnskapen organisasjonen har opparbeidet seg. Hovedmålet
for Prospera-leveransen var at den skal kunne brukes til å finne nye samarbeidspartnere, finansieringskilder og eventuelt gjenskape modellen i nye områder. Leveransen inkluderte:

 • Intervjue nøkkelaktører og samle relevant data
 • Dokumentere samfunnsnytten kvantitativt og kvalitativt
 • Evaluere modellen, det unike med denne og læringspunkter
 • Utarbeide en rapport for intern bruk som oppsummerer funnene nevnt over
 • Ekstrahere hovedpunktene fra intern rapport til en ekstern presentasjon som skal nyttes for å selge inn Opprop Tveten til nye samarbeidspartnere, det offentlige og stiftelsene.

Bli en del av Prospera-nettverket!

Prospera-teamet

 • Pro bono-prosjektleder Rie Skogstad
 • Pro bono-konsulent Nina Skui Lohk
 • Pro bono-konsulent Birgitte Nitter
 • Pro bono-konsulent Mathilde Blichfeldt Mjønes
 • Pro bono-konsulent Petter Moen
 • Pro bono prosjektmentor Elisabeth Andenæs Torp