Røde Kors Bergen

Røde Kors Bergen

Røde Kors Bergen jobber for å beskytte liv og helse og sikre respekt for enkeltmennesket. De tilbyr 40 ulike aktivitetstilbud som hvert år når ut til 6000 deltakere. All humanitær aktivitet utføres på frivillig basis. De frivilliges bidrag er kritisk. Bergen Røde Kors er Norges største lokalforening med 4500 medlemmer, 1000 frivillige og 25 ansatte. Foreningen ble stiftet 4. mai 1894 og er en selvstendig forening som representerer Norges Røde Kors og Hordaland Røde Kors. Administrasjonen gjennomgår for øyeblikket en omorganisering. Frivillighetsarbeid er det viktigste arbeidet Røde Kors Bergen gjør. Ønsket er å sikre frivillighetsarbeidet en enda tydeligere plass i den nye organisasjonsmodellen. Prospera skal hjelpe Røde Kors Bergen med frivillighetsreisen.

Prosjektet gjøres i samarbeid med Sparebankstiftelsen SR bank.

Prospera-prosjektet

De frivillige melder seg til tjeneste ved registrering på nettsiden til Røde Kors og jobber på ett eller flere av de 40 aktivitetstilbudene. Flere av aktivitetene har vært nedstengt eller digitale under covid-19 pandemien. I takt med gjenåpningen vil aktivitetstilbudene øke. Behovet for frivillige er derfor større enn noen gang.  

Aktivitetstilbudene styres av ca. 20 aktivitetskoordinatorer. Det er ikke felles interne rutiner for hvordan denne jobben gjøres på tvers av de ulike aktivitetene. Røde Kors Bergen ønsker å ta bedre imot de som registrerer seg som frivillig og på en effektiv måte knytte de til en relevant aktivitet, følge de opp under aktiviteten og ikke minst, beholde de som frivillige over tid. Prosjektets mål er å utvikle standard prosedyrer som hjelper Røde Kors Bergen å optimalisere frivillighetsreisen. Dette vil også vil legge til rette for økt intern koordinering på tvers av de ulike aktivitetene.

Røde Kors Bergen gjennomfører i sommer en spørreundersøkelse hvor holdning og trivsel blant de frivillige skal kartlegges. Prosperateamet vil få tilgang til denne undersøkelsen i sitt arbeid. Prosperateamet skal:

 1. Vurdere Røde Kors Bergen sin frivillighetsreise
  – Kartlegge dagens frivillighetsreise
  – Sammenstille erfaring fra dagens frivillige gjennom svarene fra den gjennomførte spørreundersøkelsen. Ved manglende info. gjennomføre supplerende intervjuer/spørreundersøkelse.
 2. Teamet skal identifisere de fem mest kritiske interaksjonspunktene for de frivillige i Røde Kors Bergen. Her er det viktig å hensynta nasjonale rammer som Røde Kors Bergen selv ikke har mulighet til å endre. Disse vil foreligge ved prosjektoppstart.
  Utvikle 5 interaksjonspunkter mot de frivillige i nært samarbeid med Røde Kors Bergen
  – Utvikle innhold i disse interaksjonspunktene i nært samarbeid med  Røde Kors Bergen.
  – Interaksjonspunktene må testes og forbedres av Prospera-teamet ihht. målene om optimalisering av frivillighetsreisen uthevet i avsnittet over

Pro bono-teamet:

 • Andreas Persson
 • Anita Martinsen
 • Hilde Øvreeide
 • Johan Haveland
 • Kjetil Fjellbirkeland
 • Randi Straume Ryland