Sandkasseprosjekt | Skolegårder

Skolegårder

Sparebankstiftelsen DNB støtter flere prosjekter der frivillige ønsker å skape gode møteplasser i nærmiljøet. Frivillige grupperinger som FAU, velforening, lokalmiljøutvalg, frivillighetssentraler osv. er ofte initiativtakere til denne type prosjekter. I flere av prosjektene, trekkes det frem hvor viktig det er å skape gode arenaer for lek og aktivitet på skolen. Mange av de frivillige grupperingene ønsker å skape lavterskel møteplasser ved å legge til rette for aktivitet og et fint sted å være spesielt for de barna og ungdommene som ikke deltar i organisert aktivitet. De vil at skolegården skal være en arena for inkludering, vekst og utvikling, både i og etter skoletid for alle i nærmiljøet. En trygg og god møteplass og positive opplevelser i skolegården gir grunnlag for god læring i klasserommet. 

Målet med sandkasseprosjektet er med bakgrunn i innsikt fra skolegårdsprosjekter Sparebankstiftelsen DNB har støttet, å lage en veileder for aktører som ønsker å etablere, utvikle eller oppgradere skolegårder i sitt nærmiljø.

Prosjektet gjøres i samarbeid med Sparebankstiftelsen DNB.

Prospera-prosjektet

Mange lokale ildsjeler ønsker å lage gode aktivitets- og møteplasser i skolegårder, men utfordringene er mange: hvor begynner man, hvordan finansieres slike prosjekter, hvilken kompetanse kreves, hvem må involveres og så videre?

For å gjøre veien fra ide og engasjement til ferdig skolegård enklere skal Prosperateamet hente innsikt fra frivillige grupperinger som har tidligere har jobbet med skolegårdsprosjekter. I samarbeid med disse kartlegges de viktigste suksesskriterier og barrierer for å lykkes med etablering, utvikling og  oppgradering av skolegårder i nærmiljøet.

Aktuelle områder for kartleggingen kan blant annet være;

 • Utforming av skolegården med fokus på hva genererer god lek?
 • Beliggenheten av skolegården
 • Brukere av skolegården, demografi og aktivitet
 • Eierskap
 • Relevant kompetanse hos initiativtakere til skolegårdsprosjekter
 • Bærekraft, gjenbruk av eksisterende anlegg samt kartlegging av materialbruk
 • Vedlikehold
 • Frivilliges innsats (FAU osv)
 • Offentlige krav, forskrifter, prioriteringer og hensyn for skolegårder i aktuelle kommune
 • Hvilke offentlige etater og instanser må kontaktes for tillatelse og samarbeid

Før prosjektstart vil det foreligge en liste over kontaktpersoner som har drevet skolegårdsprosjekter, som er tilgjengelige for teamet. Listen vil utarbeides av Prospera i samarbeid med Sparebankstiftelsen DNB.

Suksesskriteriene sammenstilles i en veileder og presenteres i et webinar.

Ønsket kompetanse i teamet:
Prosjektleder, fasilitering, brukerundersøkelse, kjennskap til offentlig sektor, arkitektur/bygg/entreprenør, erfaring fra frivillighet, prosjektmentor

 

Meld din interesse for prosjektet her!

Nøkkelinfo

 • Arbeidssted: Oslo
 • Oppstart: Mars
 • Tidsbegrenset 6 måneders innsats.  Våre prosjekter holdes alltid innenfor avtalt tid og omfang, maksimalt 60 timer over seks måneder
 • Teamet får god støtte fra Prosperas administrasjon
 • Medlem i et spennende og allsidig nettverk med over 900 konsulenter fra ledende norske selskaper