Smart Cognition | Oslo

Smart Cognition

Mennesker med nedsatt funksjonsevne har lovbestemt rett til samme valgmuligheter som andre. For å kunne velge noe må man forstå og bli forstått. For å forstå og bli forstått kreves tilrettelagt informasjon og inkluderende kommunikasjon. Inaktivitet og ensomhet er mer utbredt blant mennesker med nedsatt funksjonsevne enn i befolkningen ellers. Det gir økt risiko for overvekt, psykiske lidelser og andre helseutfordringer. 

For å motvirke helseutfordringer og utenforskap har Smart Cognition utviklet en plattform i form av en app kalt AKTIV FRITID med tilrettelagt informasjon om fritid- og kulturaktiviteter. Denne tjenesten kan brukes av kommuner, frivillige organisasjoner, lag og forening, mennesker både med og uten nedsatt funksjonsevne. Fritidsaktiviteter gir sosial kontakt, mestringsopplevelser og økt livskvalitet. Tilrettelagt informasjon om tilrettelagt aktivitetstilbud burde være en selvfølge!

Prosjektet gjøres i samarbeid med Gjensidigestiftelsen. 

Pro bono-prosjektet

Kommunene er Smart Cognitions viktigste målgruppe. De har en plikt i det å tilby tilrettelagt informasjon om tilgjengelig aktivitetstilbud. FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne trådte i kraft i 2008 (CRPD)  likevel er det fortsatt en lang vei å gå på kommunalt nivå når det gjelder tilrettelagt informasjon. 

I løpet av vårsemesteret 2023 vil det bli iverksatt pilotprosjekt i de 4 største Mjøsbyene. I tillegg er Bærum allerede med som pilotkunde og denne er planlagt ferdig sommeren 2023. Smart Cognition har per nå 3 kommuner som er kjøpende kunder. Derfor har Smart cognition allerede god kunnskap om hvilke barrierer som møter dem i dialog med kommunene. Pilotene vil være med på å bekrefte dette og gi ny verdifullt kunnskap om barrierer i møte med kommunene.

Smart Cognition sin visjon er; sette er ny standard for informasjon. Målet for dette prosjektet vil være å hjelpe Smart Cognition med å selge inn AKTIV FRITID til kommunene. Hensikten er at flere får informasjon om og dermed tilgang til aktivitestilbudet som eksisterer i kommunene. 

Basert på tilgjengelig innsikt og ved behov teamets eget innsiktsarbeid, skal teamet i nært samarbeid med Smart Cognition; 

  • Kartlegge dagens barrierer og definere kritiske suksessfaktorer i samarbeidet med kommunene. Gjerne også innhente gode brukerhistorier knyttet til AKTIV FRITID.
  • Lage et spisset og selgende budskap som beskriver tjenesten Smart Cognition leverer
  • Utarbeide en innsalgspresentasjon for bruk i møte med kommunene
  • Lage egnet materiell med viktigste innsalgspunkter som kan legges igjen hos kommunene etter møtet

Nøkkelinfo

  • Arbeidssted: Oslo 
  • Oppstart: Februar 
  • Tidsbegrenset 3 måneders innsats.  Våre prosjekter holdes alltid innenfor avtalt tid og omfang, maksimalt 60 timer over tre måneder
  • Teamet får god støtte fra Prosperastiftelsens administrasjon
  • Medlem i et spennende og allsidig nettverk med over 1200 konsulenter fra ledende norske selskaper