Spireverket | Oslo

Spireverket

Spireverket er praktisk læring og arbeidstrening til unge voksne for å forebygge ytterligere utenforskap og tilrettelegge for helseutfordringer. Spireverket drives av foreningen MakersHub i samarbeid med blant annet bydeler i Oslo kommune og flere ideelle organisasjoner. Hvert år gjennomfører 10-15 ungdommer et intensivt 3-måneders program, der de får arbeidstrening, nettverksbygging og kompetanseheving innen design og håndverk. Antallet holdes lavt fordi målgruppen har til felles å slite med sosial angst. Spireverket skaper en helsefremmende og meningsfull hverdag for unge voksne i alderen 18-25 år, som av ulike årsaker står uten arbeid og ikke er under utdanning. Spireverket er for mange det første steget inn i arbeidslivet.

Spireverkets mål er høy kvalitet på individuell oppfølging, måloppnåelse for den enkelte, sikkerhet og opplæring i verkstedbruk. Dette gjør at antall deltakere må holdes på et lavt nivå. Overordnet er prosjektets mål å respondere på en samfunnsutfordring: at for stor andel av de unge voksne i bydelen havner i utkanten av eller utenfor fellesskapet. Prosperastiftelsen skal hjelpe med strategi for en mer bærekraftig økonomi.
Prosjektet gjøres i samarbeid med BIEN Sparebank.

Prospera-prosjektet

Spirevirket er i en oppstartsfase, og finansieres i hovedsak gjennom prosjekttilskudd fra blant annet NAV. Tilskuddene de i dag mottar er kortsiktige, noe som vanskeliggjør langsiktig planlegging og drift. For å skape forutsigbarhet ønsker de nå å jobbe mot en mer bærekraftig forretningsmodell, slik at de kan fortsette å tilby et arbeidstreningstilbud for de unge voksne. På sikt har Spireverket også som mål å utvikle en Spireverket-modell som kan implementeres andre steder i landet.

Prospera-teamet skal:

 • Kartlegge nåværende finansielle støttespillere, og potensiale for videre støtte.
  Utarbeide en interessentanalyse, hvilke aktører er relevante å knytte seg opp mot strategisk og økonomisk?
  – Kartlegge potensielle alternative inntektsstrømmer og rangere disse etter hva som kreves av ressurser (for eksempel investeringer, organisatoriske ressurser etc.). Fordeler, ulemper og potensial ved hver av disse.
 • Utvikle et veikart til nye inntekter, og forretningsmessige og strategiske anbefalinger for å oppnå målene for inntjening og økonomisk bærekraft i henhold til organisasjonens verdier.

Pro bono-teamet:

Pro bono team Spireverket

 • Pro bono-prosjektleder  Anders Jeppesen
 • Pro bono-konsulent Gjertrud Fretheim
 • Pro bono-konsulent Per Sletaune
 • Pro bono-konsulent Anne Gram Swensson
 • Pro bono-konsulent Janne Karin Sande
 • Pro bono-konsulent Ole Andreas Sørhuus
 • Pro bono-prosjektmentor  Kirsti Elisabeth Wiik