Sterling | Oslo

Sterling for integrering og inkludering

Mange barn og unge i Oslo vokser opp i trange, små leiligheter uten særlig mulighet til å oppsøke fritidsaktiviteter som et alternativ til gatemiljøene. Sterling for Integrering og Inkludering er et lavterskeltilbud for barn, unge og barnefamilier. All aktivitet i klubben er basert på frivillighet. Sterling har som mål å tilby en åpen møteplass og aktiviteter til alle som ønsker det, herunder tilby attraktive og lett tilgjengelige tilbud i tråd med barna og ungdommen som bor i området sine egne ønsker og behov. Nedre Tøyen og Grønland er de delbydelene i Oslo med klart høyest andel barn som bor i familier med vedvarende lavinntekt. Vi er opptatt av at alle barn og unge, uavhengig av foreldrenes inntekt, etnisitet, religion osv skal få like muligheter til et aktivt og engasjerende fritidstilbud. Derfor er alle våre aktiviteter gratis og retter seg særlig mot barn og unge som ikke har mulighet til å delta på annen organisert aktivitet – på grunn av økonomi og/eller andre grunner. Sterling skal gjennom sine aktiviteter bidra til å bedre barn og unges oppvekst- og levekår og motvirke marginalisering av ungdom som berøres av fattigdomsproblemer.

Prosjektet gjøres i samarbeid med Gjensidigestiftelsen. 

Pro bono-prosjektet

Sterling ønsker en kartlegging av dagens driftsmodell og utarbeidelse av denne for å styrke organisasjonens forankring i gode systemer, slik at det ikke blir  for personavhengig å opprettholde drift og rutiner. Prospera-teamet skal bidra til å sikre organisasjonens forutsigbare drift ved å  foreslå en bærekraftig driftsmodell.

  • Kartlegge dagens driftsmodell inkludert en SWOT analyse
  • Utarbeide konkrete forslag til forbedringer i dagens driftsmodell
  • Utarbeide handlingsplan for forutsigbar og kvalitetssikret organisering

Nøkkelinfo

  • Arbeidssted: Oslo 
  • Oppstart: Februar 
  • Tidsbegrenset 3 måneders innsats.  Våre prosjekter holdes alltid innenfor avtalt tid og omfang, maksimalt 60 timer over tre måneder
  • Teamet får god støtte fra Prosperastiftelsens administrasjon
  • Medlem i et spennende og allsidig nettverk med over 1200 konsulenter fra ledende norske selskaper