Wergelandsenteret | Oslo

Det Europeiske Wergelandsenteret

Dagens nyhetsbilde er en påminnelse om at det å leve i et demokrati ikke er en selvfølge. Wergelandsenteret er et av syv freds- og menneskerettighetssentere i Norge. De driver opplæring i demokratisk medborgerskap, menneskerettigheter og interkulturell forståelse. Wergelandsenteret  er et ressurssenter med et internasjonalt mandat som omfatter alle Europarådets 46 medlemsstater, inkludert Norge. Det ble opprettet av Norge og Europarådet i 2008. Wergelandsenteret jobber ut mot utdanningspersonell som lærere, rektorer, sivilsamfunnet og rådgir på hvordan arbeid med demokrati, menneskerettigheter og likestilling kan jobbes med i praksis i hverdagen. De har også utdanningsprosjekter rettet direkte mot ungdom. Hvordan ytre seg i et demokrati? Hva er rettighetene og pliktene til borgerne i et demokrati? Prosperastiftelsen skal hjelpe Wergelandsenteret med strategi.


Prosjektet gjøres i samarbeid med Sparebankstiftelsen DNB.

Pro bono-prosjektet

Wergelandsenteret har et mål om styrke sin rolle som knutepunkt for samarbeid, erfaringsutveksling og kompetanseheving for organisasjonene som jobber med demokrati, menneskerettigheter og likestilling. Organisasjonen ønsker årlige møteplasser, bedre informasjonsspredning samt å være en brobygger mellom policy, forskning og praksis på feltet. Pro bono teamet skal hjelpe med å definere hva rollen som knutepunkt skal inneholde og skissere veien for å oppnå satte mål. 

Pro bono temet skal i tett samarbeid med nøkkelpersoner i Wergelandssenteret;

  1. Gjennomføre en situasjonsanalyse av eksisterende knutepunktarbeid
  2. Utarbeide et fremtidig målbilde for rollen som knutepunkt 3 år frem. Dette kan feks. gjøres gjennom en workshop.
  3. Utarbeide en konkret handlingsplan for 2023 med prioritering og timing for hvordan Det Europeiske Wergelandsenteret kan jobbe strukturert på vei mot det ønskede fremtidige målbildet.

Nøkkelinfo

  • Arbeidssted: Oslo
  • Oppstart: Feb/mars
  • Tidsbegrenset 3 måneders innsats.  Våre prosjekter holdes alltid innenfor avtalt tid og omfang, maksimalt 60 timer over tre måneder
  • Teamet får god støtte fra Prosperastiftelsens administrasjon
  • Medlem i et spennende og allsidig nettverk med over 1200 konsulenter fra ledende norske selskaper