Slik bruker du pro bono

Ideelle organisasjoner kan enkelt søke Prospera om hjelp innen juss, økonomi, kommunikasjon, organisasjonsutvikling, salg, rekruttering, styrearbeid med mer.

Vi donerer over 20 prosjekter i Oslo, Stavanger og Bergen. Du kan søke selv om du holder til i andre byer.

Hovedkriterier for støtte

Dersom organisasjonen ikke innfrir noen av disse kriteriene kan det likevel være mulig å få støtte. Det er en helheltsvurdering som danner beslutningsgrunnlaget. Kanskje er det nettopp en av disse kriteriene din organisasjon ønsker å oppnå med vår hjelp. :)

 1. Organisasjonen er ideell, non-profit.
 2. Organisasjonen har en tydelig visjon, tydelige mål og verdier som styrer organisasjonen.
 3. Organisasjonen har et handlekraftig styre og ledergruppe.
 4. Organisasjonen bør kunne vise til gode resultater ved evalueringer av det organisasjonen leverer til samfunnet.
 5. Organisasjonen bør ha stabil økonomisk situasjon. Organisasjonen bør ha oppnådd en viss grad av økonomisk selvstendighet gjennom sponsor- og støtteinntekter.
 6. Det må være et klart behov for tjenesten som blir tilbudt av Prospera. Det er viktig at Prospera kan bidra til at målene til organisasjonen blir nådd og dagens ressurser/metoder i organisasjonen ikke er tilstrekkelig for å nå disse målene.
 7. Målene til prosjektet organisasjonen søker støtte til bør være tidfestede og konkrete. Prosjektets omfang må kunne defineres tydelig og være gjennomførbart innenfor tre måneder.
 8. Styret, ledelse og ansatte uttrykker sterk støtte til Prosperas involvering, og det settes av tid til å følge opp teamet fra Prospera.
 9. Det skal være en klar og enkel beslutningsprosess internt i organisasjonen.
 10. Det må settes av tilstrekkelige midler til å fullføre prosjektet og opprettholde leveranser etter at prosjektet er fullført.
 11. Prosjektet skal ikke fremme bestemte livssyn og/eller politiske agendaer.
 12. Organisasjonen og prosjektet har som formål å løse relevante samfunnsutfordringer.