Slik lager du kompetanseprofiler for styret

Kompetanseprofiler beskriver hvilken kompetanse, erfaring og personlige egenskaper man ønsker at styremedlemmer skal ha. Kompetanseprofiler brukes når nye styremedlemmer skal rekrutteres, og formålet er å rekruttere et styre som svarer best mulig på organisasjonens behov.

Hensikt

Kompetanseprofiler brukes når nye styremedlemmer skal rekrutteres. Formålet med å lage kompetanseprofiler for styremedlemmer er å tydeliggjøre hvilken kompetanse, erfaring og personlige egenskaper som er nødvendig i styret for å svare på organisasjonens behov.

Det er flere fordeler med å bruke kompetanseprofiler:

 • Kompetanseprofiler kan brukes som verktøy av valgkomité for å finne gode kandidater. 
 • Kompetanseprofilen gjør det enklere å lage en god stillingsutlysning
 • En kompetanseprofil gjør det tydelig overfor kandidater som vurderer å ta på seg et styreverv hva som forventes av dem. 
 • Kompetanseprofilen kan brukes til å følge opp og evaluere styremedlemmers innsats.
 • Med et sett gode kompetanseprofiler kan organisasjonen sikre seg en god sammensetning i styret slik at styremedlemmenes kompetanse og erfaring utfyller hverandre.

Forarbeid

Før du utarbeider kompetanseprofiler må du skaffe deg oversikt over:

 • Hvordan skal styret velges/utpekes? Dette står i organisasjonens vedtekter
 • Gjelder spesielle regler for styrets sammensetning? Dette kan være knyttet til organisasjonsform; aksjeselskap bør lese Aksjeloven, stiftelser bør lese Stiftelsesloven.

Slik lager du en god kompetanseprofil

Styret har det øverste ansvaret for virksomheten mellom årsmøtene. Hvilken kompetanse det er behov for i et styre henger tett sammen med hvilket ansvar og oppgaver styret skal ha. 

1. Kartlegg behovet

Ta utgangspunkt i hvilket behov din organisasjon har. Det finnes mange måter å kartlegge behovet – her kan verktøy som SWOT eller BMC benyttes. List opp hvilke områder dere trenger hjelp på. Her er noen eksempler:

 • En organisasjon i oppstart har ofte behov for hjelp med finansiering, markedsføring og organisasjonsutvikling. 
 • En etablert organisasjon som ønsker å fornye seg kan ha behov for erfaring innenfor innovasjon og utvikling av nye forretningsmodeller. 
 • Organisasjoner som jobber med anbud opp mot offentlig sektor har behov for juridisk kompetanse.  
 • Organisasjoner som ønsker å påvirke politiske prosesser har behov for styremedlemmer med gode nettverk og kunnskap om politiske prosesser.

2. Fyll ut kompetanseprofilen

Last ned og fyll ut malen for å lage kompetanseprofiler for din organisasjon.

Jobbeskrivelse

 • Hvilke oppgaver hører til rollen? Eksempel: Ansvar for å kalle inn til og lede styremøtene
 • Hvilke suksesskriterier gjelder? Eksempel: Skaffe møter med tre nye samarbeidspartnere.

Kvalifikasjonskrav

 • Hvilken erfaring kreves? Eksempel: Erfaring med å søke offentlig finansiering
 • Hvilken kompetanse kreves? Eksempel: Økonomiutdanning
 • Hvilke personlige egenskaper kreves? Eksempel: Ser muligheter, lagspiller

Arbeidende eller besluttende styre?

Det er vanlig å skille mellom arbeidende og besluttende styrer.

I et arbeidende styre har styremedlemmene oppgaver og ansvar knyttet til den daglige driften av organisasjonen. Det kan handle om at styremedlemmene har ansvar for å søke midler, lage arbeidsplaner, rekruttere frivillige, lede arbeidsgrupper eller løse andre oppgaver.

I et besluttende styre møtes styremedlemmene bare til styremøtene for å ta beslutninger om organisasjonen. Den daglige driften ivaretas av daglig leder.  I noen organisasjoner er styret både arbeidende og besluttende.

Tips!

 • Bruk gjerne K – krav og F – fordel om de ulike delene i kompetanseprofilen.
 • Husk at én enkelt kandidat sjelden oppfyller alle behov, tenk på styret som helhet og at deres samlede kompetanse og erfaring dekker behovet.

Eksempler på kompetanseprofiler

I dette eksemplet kan du se kompetanseprofiler for ulike roller i et styre i en ideell organisasjon. Eksemplene er hentet fra et Prospera-prosjekt for en organisasjon i oppstartsfasen.

Last ned eksemplene på kompetanseprofiler.