Søk om konsulentbistand

Vi hjelper ideelle organisasjoner og sosiale entreprenører.

En viktig forutsetning for å få hjelp av Prosperastiftelsen er at det ikke er noe kommersielt mål med virksomheten, denne må være ideell. Vi hjelper alt fra godt etablerte aktører som Røde Kors og Turistforeningen til yngre organisasjoner som ikke har noen ansatte og hvor alt baserer seg på frivillig arbeid. Det felles målet for alle prosjektene vi gjennomfører er å øke samfunnsnytten organisasjonene bidrar med.

Organisasjoner kan søke Prosperastiftelsen om hjelp innen et bredt spekter fagfelt feks. forretningsutvikling, økonomi, organisasjonsutvikling, PR og kommunikasjon og juss. 

Disse kriteriene er grunnlaget vi vurderer et mulig samarbeid ut fra. Om din organisasjon kan krysse på de fleste punkter, tar vi gjerne imot en søknad og håper vi kan hjelpe:

 1. Organisasjonen er ideell, non-profit.
 2. Organisasjonen har en tydelig visjon, tydelige mål og verdier som styrer organisasjonen.
 3. Organisasjonen har et handlekraftig styre og ledergruppe.
 4. Organisasjonen bør kunne vise til gode resultater ved evalueringer av det organisasjonen leverer til samfunnet.
 5. Organisasjonen bør ha stabil økonomisk situasjon. Organisasjonen bør ha oppnådd en viss grad av økonomisk selvstendighet gjennom sponsor- og støtteinntekter.
 6. Det må være et klart behov for tjenesten som blir tilbudt av Prosperastiftelsen. Det er viktig at Prosperastiftelsen kan bidra til at målene til organisasjonen blir nådd og dagens ressurser/metoder i organisasjonen ikke er tilstrekkelig for å nå disse målene.
 7. Målene til prosjektet organisasjonen søker støtte til bør være tidfestede og konkrete. Prosjektets omfang må kunne defineres tydelig og være gjennomførbart innenfor tre måneder.
 8. Styret, ledelse og ansatte uttrykker sterk støtte til Prosperastiftelsens involvering, og det settes av tid til å følge opp teamet fra Prosperastiftelsen.
 9. Det skal være en klar og enkel beslutningsprosess internt i organisasjonen.
 10. Det må settes av tilstrekkelige midler til å fullføre prosjektet og opprettholde leveranser etter at prosjektet er fullført.
 11. Prosjektet skal ikke fremme bestemte livssyn og/eller politiske agendaer.
 12. Organisasjonen og prosjektet har som formål å løse relevante samfunnsutfordringer.

Ønsker din organisasjon pro bono-hjelp? Send inn søknadsskjema!