Dette er høstens pro bono-prosjekter!

Det finnes mange gode grunner til å bidra som pro bono-konsulent! Det vanskelige er å velge hvilken innsats man vil donere sin tid til!

8 av høstens pro bono-prosjekter er allerede fullsatt, men her lanseres 7 nye pro bono-muligheter – ta kontakt med oss om du vil delta og bidra på en av disse flotte innsatsene! Dette er en fantastisk anledning til å bruke hodet, bli kjent med nye engasjerte og dyktige mennesker – og ikke minst åpne døra inn til en magisk pro bono-verden.

Som pro bono-konsulent blir du en del av et kompetent team som i løpet av tre måneder sammen jobber frem en løsning for organisasjonen vi skal hjelpe.

DNT Oslo og omegn | Breivoll Gård

Breivoll Gård i Oslo
Breivoll Gård. Foto: DNT Oslo og omegn

Den Norske Turistforening (DNT) er Norges største friluftsorganisasjon med over 300.000 medlemmer. DNT Oslo er den største enkeltstående DNT foreningen med ca. 96.000 medlemmer. DNT arbeider for å fremme et enkelt, aktivt, allsidig og miljøvennlig friluftsliv for å bevare natur og kulturverdier. Nå skal DNT etablere Breivoll Gård: -den største, mest inkluderende og allsidige friluftsarenaen for barn og unge som er skapt i Norge. Prospera-temaet skal utvikle en driftsmodell for Breivoll Gård. 

Prosjektet gjøres i samarbeid med Gjensidigestiftelsen og gjennomføres i Oslo.

Prospera-prosjektet

DNT Oslo og Omegn er i gang med å utforme Breivoll Gård som ligger innerst i Bunnefjorden i Ås kommune. Hovedbygningen vil stå ferdig som restaurant og kafe den 31. August 2019. For å kunne gå i gang med resten av planene for Breivoll Gård må dagens regulering og skjøtselsplan for området fornyes. Det er av stor betydning for DNT Oslo og Omegn at det utarbeides en forretningsplan som skisserer volum, omfang og innhold av tilbudet på Breivoll Gård. Prospera-teamet skal bistå DNT Oslo og Omegn i å utarbeide en forretningsmodell og forretningsplan for Breivoll Gård. Forretningsplanen vil også være sentral for å avklare investeringsbehov, driftskostnader, og inntektspotensial. Teamet vil dra på felttur til Breivoll Gård i starten av prosjektet.

Pro bono-teamet skal

 • Kartlegge de ønskede/skisserte aktivitetene på Breivoll Gård.
 • Se ønsket ambisjon om aktiviteter opp mot antatt kostnadsbilde for å komme frem til en økonomisk og miljømessig bærekraftig drift i årene som kommer.
 • Sett opp mulige driftsmodeller.
 • Se på sammensetningen mellom kostnadsfrie aktiviteter og aktiviteter som koster for å vurdere hvilke tilbud som må bære økonomien på Breivoll Gård. DNT ønsker at Breivoll skal være et lavterskeltilbud hvor mange av aktivitetene skal være gratis, men trenger samtidig midler til å drifte og få friluftsarenaen til å gå rundt økonomisk.
 • Utvikle strategiske anbefalinger for å oppnå en bærekraftig forretningsmodell.

Ønsket kompetanse: Prosjektleder, forretningsutvikler, økonom, jurist, kommunal erfaring, prosjekt-mentor

Opprop Tveten

Opprop Tveten jobber for å forhindre skolefrafall og hjelper utvalgte ungdommer med å finne sin vei inn i fremtiden. Gjennom en annerledes skoledag jobber de for å få opp motivasjon for læring og mestringsfølelse. Dette er et unikt tilbud der elever fra fem forskjellige Osloskoler møtes for å bygge motivasjonen de trenger for å mestre hverdagen.

Opprop Tveten er initiert og fullfinansiert av Norges to største allmennyttige stiftelser, Sparebankstiftelsen DNB og Gjensidigestiftelsen. Opprop har vært organisert som prosjekt over 5 år og det gjenstår et år av prosjektperioden. Det er et stort ønske og en ambisjon om at prosjektet og all kunnskapen det har generert skal leve videre og kunne gagne så mange som mulig, men da fra et mer overordna plan og ikke lenger som prosjekt. Prospera-teamet skal utforme en strategi ut mot 2023. 

Prosjektet gjøres i samarbeid med Gjensidigestiftelsen og gjennomføres i Oslo.

Prospera-prosjektet

Prospera har gjennomført et første prosjekt for Opprop Tveten hvor teamet dokumenterte kunnskapen innsatsen har opparbeidet seg. Nå skal det nye Prospera-teamet se fremover sammen med Opprop Tveten. 

 • Prospera-teamet skal utforme strategi frem mot 2023.
  • Hva er Opprop Tvetens ønskede ambisjon frem mot 2023? Vurdering av mål settes opp mot ønsket prioritering, inntekt og mulighet. Teamet skal tilrettelegge for en effektiv og godt forankret prosess. 
  • Sentrale spørsmål som også skal taes med i strategiarbeidet er: Hvor mange elever kan Opprop Tveten hjelpe i året og hvor mange dager i uka skal de tilby undervisning? Skal Opprop Tveten ha ulike sentre i andre bydeler i Oslo og i andre byer? Hvilke sentrale aktører skal Opprop Tveten samarbeide med og få midler fra?
   Lage en pitch og one-pager om Opprop Tveten som skal brukes i det kommende arbeidet som strategien legger føringer for med å kontakte interessenter.

Ønsket kompetanse: Prosjektleder, forretningsutvikler, strateg, samfunnsøkonom, kjennskap til innovasjon, utdanningssystemet eller politisk innsikt i Oslo (gjerne fra byrådet), mentor.

Telemarks landbruksselskap

Målet med Telemark landbruksselskap har i 240 år vært å bidra til en tidsmessig utvikling av landbruket i Telemark tufta på tradisjoner, ressurser og egenart. 

Finnes det relevante samfunnsoppdrag i dag som gjør Telemarks Landbruksselskap innsats viktig? Absolutt!

 1. Ved å bli kjent med natur og matproduksjon vil neste generasjon være bedre rustet til å skape det grønne skiftet!
 2. Ved å la nye generasjoner stille krav til økt kvalitet og miljøvennlig produksjon vinner alle: mennesker, dyra og miljøet!
 3. Ved å fjerne gapet mellom forbruker og produsent økes kunnskap og kvalitet begge veier!

Prosjektet gjøres i samarbeid med Sparebankstiftelsen DNB og gjennomføres i Oslo.

Prospera-prosjektet

Prospera-teamet skal utvikle en driftsmodell for Telemark landbruksselskap og Århus gård. I dag kommer store deler av inntektene fra utleie av lokaler. Det er ønskelig å utvikle en driftsmodell der inntektene i større grad kommer fra formålstjenlige aktiviteter. Teamet skal:

 • Utvikle forslag til driftsmodell i lys av de samfunnsoppdrag som er relevante for Århus gård og Telemark Landbruksselskap (folkehelse, bærekraft, kompetanse)
 • Stikkord fremover vil antakelig være: Overføring av kompetanse til neste generasjon, folkehelse og bærekraft.
 • Teamet oppfordres til å dra til Århus gård i Telemark på felttur.

Ønsket kompetanse: Prosjektleder, prosjekt-mentor, forretningsutviklere, entreprenører, strateger, økonomer, samfunnsøkonomer.

Norske Kvinner Sanitetsforening

Norske Kvinner Sanitetsforening (NKS)  er Norges største kvinneorganisasjon og har siden 1896 vært sosial entreprenør innen ideelle virksomheter lokalt, nasjonalt og globalt.  I dag er Sanitetskvinnene en betydelig samfunnsaktør som eier og driver et stort mangfold av helse- og sosialinstitusjoner og tjenester. NKS jobber med aktuelle saker og konkrete aktiviteter i sitt lokalsamfunn for å fremme kvinners helse og levevilkår, bidra til en trygg og inkluderende oppvekst og skape trygge lokalsamfunn. Prospera-teamet skal hjelpe NKS med medlemsreisen som en del av Sanitetskvinnene sitt mål om medlemsvekst.

Prosjektet gjøres i samarbeid med Sparebankstiftelsen Sparebankstiftelsen DNB og gjennomføres i Oslo.

Prospera-prosjektet

Sanitetskvinnene har som hovedfokus frem mot 2021 å verve flere nye medlemmer for å kunne vokse som organisasjon og opprettholde sin stolte posisjon i samfunnet. Organisasjonen har satt et mål om å ha 50 000 medlemmer i 2021, i dag har organisasjonen 41.000 medlemmer.

For å få til medlemsveksten er det minst like viktig å ivareta nåværende medlemmer på best mulig måte. Medlemspleie er viktig for å sikre en følelse av fellesskap og tilhørighet til organisasjon. 

Prospera-teamet skal hjelpe NKS med medlemsreisen. Fokuset er på hvordan organisasjonen kan beholde eksisterende medlemmer og å se på potensialet med å bringe inn igjen tidligere medlemmer. Målet er å utvikle enkle prosedyrer som ivaretar medlemmene  på en bedre måte enn i dag. 

 1. Vurdering av NKS sin medlemsreise
 2. Teamet skal identifisere fem viktige interaksjonspunkter mellom organisasjonen og medlemmene som vil løfte medlems-opplevelsen helt fra man hører om organisasjonen og dens budskap for første gang, registrer seg, og gjennomfører de første medlemsaktivitetene.

Teamet skal ikke svare på hvordan tiltrekke flere frivillige, men jobbe for bedre ivaretakelse av eksisterende medlemmer. På denne måten vil NKS legge til rette for medlemsvekst. 

Sammen redder vi liv

Helsedirektoratet har et mål om å redde 200 flere liv hvert år – Norske Kvinners Sanitetsforening er en av organisasjonene som skal bidra til dette målet. De jobber for at eldre over pensjonsalder skal lære å gjenkjenne symptomer på alvorlig sykdom. Sanitetskvinnene skal bidra med informasjonsmøter og opplæring lokalt. Førstehjelpsdugnaden har som mål å sikre at flere kjenner igjen symptomene  på alvorlig sykdom, sikre at flere kjenner til nødnummeret 1-1-3, og at du kan få veiledning når du ringer og sikre at flere vet mer om førstehjelp. Prospera-teamet skal hjelpe med markedføringsstrategi.

Prosjektet gjøres i samarbeid med Gjensidigestiftelsen og gjennomføres i Oslo.

Prospera-prosjektet

Sammen Redder vi Liv! har frem til nå vært i en pilot-fase og har kun blitt gjort kjent internt i organisasjonen. Nå skal budskapet “Sammen redder vi liv!” bredt ut til målgruppen. Men hvordan? Prospera teamet skal hjelpe Sanitetskvinnene med å utvikle en markedsstrategi og markedsanalyse. 

Markedsstrategien bør inkludere Sammen redder vi liv! -prosjektets budskap, ambisjoner/resultatmål, personas som kan skape et målbilde av personene man skal snakke til, en klargjørende SWOT som belyser de viktige sidene av å kommunisere disse temaene til denne målgruppen, etiske retningslinjer for kommunikasjon,  og identifisere de viktigste markedsføringsmessige dilemmaene.

Spørsmålene nedenfor er sentrale i strategiarbeidet.

 1. Hvordan nå ut til de ulike målgruppene?
 2. Hvordan best formidle budskapet? 
 3. Hvilke nye målgrupper kan det være hensiktsmessig å nå ut til?
 4.  Hvordan når man ut til eldre som er aktive og  i god form sammenlignet med eldre som er syke? 
 5. Hvor mange er det ønskelig og mulig å nå ut til? 
 6. Hvilke arenaer og kanaler er mest effektive for å nå målgruppene?

I jobb

I Moss finnes en “bedrift” utenom det vanlige!
I jobb er Kirkens Bymisjons arbeidstilbud for vanskeligstilte personer som av ulike grunner står utenfor arbeidsmarkedet. I jobb driver oppdragsvirksomhet der mennesker med ulike utfordringer får betalt dagsarbeid, felleskap og verdighet. Bedriftene som kjøper arbeidskraft av I jobb får motiverte arbeidere, mangfold og mulighet til å ta aktivt samfunnsansvar.

I Jobb ser at muligheten for en dagslønn betyr svært mye både for enkeltmennesket, for familier og for hele samfunnet. I jobb har vokst fort og har mange motiverte arbeidere, nå er de klare for flere oppdrag.

Prosjektet gjøres i samarbeid med Sparebank 1 Stiftelsen Østfold Akershus og gjennomføres i Moss.

Prospera-prosjektet

I jobb tar oppdrag fra bedrifter, offentlige etater og privatpersoner. For å kunne tilby arbeid til alle som har behov trenger I jobb flere oppdrag.
Leveransen inkluderer:

 • Kartlegging av I jobbs tilbud, hvem kundene er og hvilke kundebehov I jobb kan svare på. 
 • Basert på I jobbs kapasitet og behov, definere salgsmål per år fram til 2022.
 • Prioritert handlingsplan for 2020 for å nå salgsmålene etter endt ProsperaprosjektØnsket kompetanse: Prosjektleder, prosjektmentor, kommunikasjon, salg, forretningsutvikling, entreprenørskap, ledelse og strategi

Ønsket kompetanse: Prosjektleder, prosjektmentor, kommunikasjon, salg, forretningsutvikling, entreprenørskap, ledelse og strategi

Hjørgunn Gård

Hjørgunn gård er eid av Sanitetskvinnene, og har i en årrekke tatt i mot mennesker med særskilte behov i alle aldre. Hjørgunn jobber med rehabilitering og terapi gjennom mestring, arbeidstrening og omgang med dyr. De tilbyr blant annet terapiridning for funksjonshemmede, opplæring i en annen setting for barn som ikke  finner seg til rette i klasserommet, praksis for personer utenfor arbeidsmarkedet, og et helt nytt tiltak for ungdom i ferd med å droppe ut av vgs. Hjørgunn trenger nå Prosperas hjelp til kartlegging og forretningsutvikling av de mange gode tilbudene, slik at de kan fortsette å hjelpe de som ellers faller utenfor. 

Prosjektet gjøres i samarbeid med Sparebank 1 Stiftelsen Østfold Akershus og gjennomføres i Fredrikstad.

Prospera-prosjektet

Hjørgunn gård ønsker å optimalisere driften for å oppnå en mer stabil økonomisk situasjon. Prosjektets overordnede mål er å legge til rette for bærekraftig drift i tråd med organisasjonens samfunnsoppgave. Prospera-teamet skal analysere virksomheten og foreslå tiltak for mer effektiv drift:

 • Kartlegge dagens drift og kjerneaktiviteter
 • Vurdere årshjulet og foreslå endringer for større inntjening gjennom hele året 
 • Synliggjøre økonomiske dilemmaer og utvikle strategiske anbefalinger for hvilke prioriteringer organisasjonen bør gjøre for å oppnå en bærekraftig økonomi
 • Prioritert handlingsplan for 2020 etter endt Prospera-prosjekt

Prospera-team 

Ønsket kompetanse: Prosjektleder, prosjektmentor, forretningsutvikler, ledelse og strategi, økonomi,
entreprenørskap.