Case study | UngInfo

UngInfo har de siste årene opplevd nedgang i besøkstall og ønsket å nå ut til flere ungdommer. Prospera-teamet utviklet derfor kommunikasjonsstrategi høsten 2019. I dag når UngInfo ut til flere ungdommer, de har doblet antall følgere på Instagram og besøk til nettsiden. Den negative trenden er snudd og i dag øker besøkstallene.

Problemet

UngInfo er et informasjonstilbud for ungdom i Oslo. UngInfo gir råd og veiledning om utdanning, jobb, bolig, fritid, helse og reising. Kontakten skjer gjennom drop in-besøk til senteret i Møllergata, oppsøkende virksomhet med skolebesøk og sosiale medier. UngInfo har ansatt rådgivere som er kunnskapsrike og dyktige på å formidle til og veilede ungdommer.

UngInfo opplevde at de ikke nådde ut til så mange ungdom som de ønsket. De siste årene hadde antallet besøkende gått nedover, denne trenden ønsket de å snu. De ville både øke trafikken av besøkende på senteret og i sosiale medier. Særlig ønsket UngInfo å nå den yngste delen av sin målgruppe. De opplevde også at det var utfordrende å formidle tydelig hva UngInfo kan hjelpe med.

Prosperas team

Prospera-teamet ble satt sammen av eksperter innenfor kommunikasjon og markedsføring. I løpet av 3 måneder utviklet pro bono-teamet en kommunikasjonsstrategi og råd om hvordan UngInfo kunne nå ut til flere ungdommer.

Prosperas leveranse

Teamet tok fatt på kjernen i kommunikasjonsutfordringene:

  • Hvem skal vi være for hvem, hvorfor og hvordan – vårt kompass
  • Markedsbudsjett – hvordan skal vi disponere pengene vi har
  • Anbefalinger –konkrete forslag som kan iverksettes fortløpende
  • Teamet kom både med anbefalinger om strategier for å nå ut til flere og om innhold. Sammen med Unginfo jobbet pro bono-teamet med å definere hvilket inntrykk man ønsket å etterlate hos brukerne, og hvordan dette kunne oppnås. Med hjelp av kompasset som ble jobbet fram, ble det tydeliggjort hvilken stemme Unginfo skulle ha.

Teamet jobbet tett sammen med UngInfo i prosjektet, i prosjekt-rapportens innledning skriver teamet “i rapporten brukes formen “vi” – fordi prosjektgruppen skriver fra og ikke til UngInfo.”  I evalueringene etter prosjektet kommer det fram at dette var et suksesskriterium: 

“Det gode samarbeidet med teamet, de konkrete rådene vi fikk, måten vi ble inkludert i gjennomføringen av  prosjektet som ga alle på UngInfo et eierskap til endelig produkt”

Resultater

UngInfo hadde per desember 2019 implementert 50-75% av teamets leveranse. Mer spesifikt hadde de implementert søkemotoroptimalisering, Sosiale-medier strategi, markedsføringstiltak. De ser allerede tydelige resultater.

UngInfo:

“Vi opplever at det er enklere å lage innhold på våre digitale plattformer fordi vi har et underliggende mål: Øke trafikken til senteret. “ 

“Prosjektet har gitt oss bedre synlighet, bedre kontakt med nettverk, flere besøkende (har snudd en negativ kurve mtp. besøkstall), bedre definert identitet innad i organisasjonen”.

Den negative trenden er snudd!

UngInfo senteret hadde i 2019 6206 besøkende,  en økning sammenlignet med 2018 på 2,3 prosent (137 flere besøkende). Dette betyr at den nedadgående kurven UngInfo har sett i flere år er snudd.

UngInfo opplever det som et enda viktigere resultat at de som besøker senteret i langt større grad enn tidligere benytter seg av ressursene vi innehar, ved å etterspørre lengre veiledninger: økende. Det som er mer oppsiktsvekkende er å sammenligne veiledningsgraden i senteret i Januar og februar 2019 og 2020. (Veiledningsgrad: andel av de besøkende som etterspør lengre samtale/veiledning med en av de ansatte)


Prospera-teamet løftet i rapporten viktigheten av å aktivt imøtekomme alle besøkere. Dette har UngInfo jobbet med: 

“I senteret har vi gått fra å spørre “Si ifra hvis det er noe jeg kan hjelpe deg med” til “Hva kan jeg hjelpe deg med?”. Vi har også blitt bedre på å gå bort til brukerne i senteret etterhvert for å høre med dem om det er noe vi kan hjelpe med. Denne endringen håper vi gjør at brukerne opplever at vi er mer tilgjengelige for dem og at deres opplevelse i senteret er bedre nå enn før. “

Bedre innhold og større rekkevidde

UngInfo opplever at de har fått en tydeligere stemme. De har satt ned tre verdier som gjør at det er lettere å kommunisere. Videre har UngInfo jobbet med å gjøre innholdet relevant for målgruppen og sekundærmålgruppen. De bygger nå stories på Instagram som har en tydelig start – hoveddel – slutt.

Prospera-teamet leverte et forslag til SOME-plan, denne har UngInfo brukt som et rammeverk for arbeidet med Sosiale medier.

En av Instagram-postene som har skapt mest engasjement blant følgerne.

UngInfo har nesten doblet antall følgere på Instagram fra 697 følgere i slutten av februar 2019 til 1307 følgere 16. mars 2020. Teamet understreket i sin rapport at engasjement er viktigere enn spredning for UngInfos målsetning, derfor er det gledelig at UngInfo også opplever god respons på innholdet de poster. “Engagement rate” angir antall engasjement per post delt på antall følgere og er en vanlig måte å måle engasjement på Instagram. UngInfos engagement rate ligger på 2,85% (34 likes og 2 kommentarer per post i gjennomsnitt). Som bransje-standard anses dette som en god rate.

UngInfo har tatt en tydelig rolle som en troverdig og relevant aktør på feltet ungdom og jobbsøking. Våren 2020 bidro senterets medarbeidere på VG sin Snapchat-story med tips og råd om å søke sommerjobb. UngInfo har også blitt benyttet som “eksperter” av andre profilerte aktører som DNBung.

Mer trafikk på Nettsiden og nytt nyhetsbrev

UngInfo har startet arbeidet med å søkemotoroptimalisere nettsidene sine, etter anbefaling fra sluttrapporten til Prospera. 

Det er grunn til å anta at effekten av søkemotoroptimaliseringen er hovedårsaken til at de nå har fått en dobling i antall brukere av unginfo.no fra januar 2019 til januar 2020, da de fleste brukerne kommer fra organiske søk.

Det har blitt sendt ut månedlige nyhetsbrev siden november 2020, etter anbefaling i sluttrapproten til Prospera. Målgruppen er hovedsakelig rådgivere og skolehelsetjenesten, og til nå har vi ca. 200 mottakere innen denne målgruppen. Nyhetsbrevet har til nå hatt en svært god åpnings- (40 – 45%) og klikkerate (20 – 30%).

Når litt fler yngre

Et av prosjektets målsettinger var å nå bedre ut til den yngre delen av målgruppen (definert som 13-20 år). UngInfo ser en marginal økning i besøkende under 20 år i 2019, hvor 19% av de besøkende var under 20, sammenlignet med 2018 hvor 17,73% var under 20.

På sosiale medier ser vi at de fleste som ser følger med på oss er i midten av 20årene, men vi når likevel en betydelig andel av de yngre. UngInfo har innledet et spennende samarbeidet med youtuberen Shafqat, og de håper dette vil føre til mer oppsluttning fra de yngre i målgruppen på sikt.

Daglig leder i UngInfo Elene Karlsen Tjemsland:

“Det gode samarbeidet med Prospera-teamet, de konkrete rådene vi fikk, måten vi ble inkludert i gjennomføringen av  prosjektet som ga alle på UngInfo et eierskap til endelig produkt. Vi fikk en del klare anbefalinger som vi har videreutviklet og satt til livs.”
Daglig leder UI Elene Karlsen Tjemsland

Pro bono-konsulentenes evaluering av prosjektet ved prosjektslutt

Teamet rapporterte etter prosjektet at prosessen opplevdes meningsfull og nyttig.
Teamet ga prosjektet denne scoren, på de ulike komponentene i prosjektet (skala 1-4):

Teamet har vært sammensatt med nødvendig erfaring og kompetanse for å løse oppgavenDet har vært et godt samarbeid internt i teametProsjektet har vært avgrenset på en hensiktsmessig måteArbeidsmengden i prosjektet har vært passe storDu har fått bidratt i prosjektet i henhold til din kompetanse og erfaringDet har vært gøy og givende å jobbe med prosjektet
3,7543,543,53,75

Basert på konsulentenes evalueringer med skala 1-4

76 621 101 kr

ER GITT AV PROSPERAKONSULENTER
I TIMER OG KOMPETANSE