Etiske retningslinjer

1. Etisk refleksjon

Som pro bono-konsulent må du reflektere over etiske dilemmaer du møter i ditt oppdrag. Du må også respektere evt. etiske retningslinjer i de virksomheter du leverer pro bono-tjenester til.
Som representant for Prosperastiftelsen må du selv kunne stå for dine beslutninger. Disse bør være basert på etisk refleksjon der du i forkant avklarer om beslutninger og anbefalinger:

 • Er lovlige

 • Etter din oppfatning er de beste og moralsk riktige

 • Er rettferdige for de berørte parter

 • Har uheldige konsekvenser for individer, organisasjoner, miljø eller samfunn

 • Tåler offentlig oppmerksomhet


2. Bry deg om samfunnet

Ta ansvar for hvordan ditt bidrag påvirker omverdenen:

 • Vis respekt for menneskeverd og menneskerettigheter

 • Vær nyskapende og søk muligheter som gir positiv virkning

 • Vurder og kommuniser risiko

 • Følg føre var-prinsippet


3. Vær en god samarbeidspartner

Opptre profesjonelt, og gi ditt beste faglige og sosiale bidrag til fellesskapet du er en del av:

 • Opptre med integritet og åpenhet

 • Si ifra om potensielle interessekonflikter til Prosperastiftelsens administrasjon, andre teammedlemmer og virksomheter du samhandler med

 • Vær varsom slik at du ikke misbruker relasjoner og informasjon du får i ditt pro bono-oppdrag og trekker Prosperastiftelsens hensikt i tvil. Du bør ikke inngå andre forretningsmessige relasjoner med prosjektmottaker, for eksempel på vegne av arbeidsgiver, i forbindelse med pro bono-oppdrag.

 • Vær lojal og pålitelig, vis respekt og tillit

 • Samarbeid, vær støttende, gjør andre gode

 • Si ifra om farlige eller kritikkverdige forhold

Dine beslutninger og handlinger berører andre mennesker. Refleksjon rundt etiske utfordringer blir rikere og bedre gjennom samtale med andre.