TAKK!

Du har tatt et raust valg om å bidra til samfunnets beste - velkommen til Prosperastiftelsen.

For å skape mest mulig samfunnsnytte stiller vi høye krav til oss selv. Denne avtalen beskriver hva du kan forvente av nettverket og hva Prosperastiftelsen forventer av deg. Sammen skaper vi samfunnsnytte i tråd med Prosperastiftelsen sine verdier:

HANDLEKRAFTIGE | SAMFUNNSENGASJERTE | PROFESJONELLE

Spesiell merknad vedrørende personvern:
Vårt hovedprinsipp er at vi lagrer så lite som mulig: Navn, e-post adresse, telefonnummer, By-tilhørighet, lenke til LinkedIn-profil og hvilke aktiviteter man har deltatt på.

1. AVTALEN

1.1
Denne avtalen er inngått mellom Prosperastiftelsen og pro bono-konsulenten.

1.2
Pro bono-konsulenten tiltrer som frivillig i Prosperastiftelsen fra innsendelses-dato for dette skjemaet.

2. ARBEIDSOMFANG

2.1
Hvert prosjekt varer i 3 måneder og Pro bono-konsulenten donerer maksimalt 60 timer pro bono per prosjekt. Arbeidet foregår på kveldstid.

2.2
Dersom det ikke er mulig for Pro bono-konsulenten å bistå med det avtalte omfanget, grunnet forhold på Pro bono-konsulentens side, forplikter Pro bono-konsulenten å gi beskjed om dette så raskt situasjonen oppstår.

2.3
Pro bono-konsulenten velger selv hvilke prosjekter hen vil delta på og med hvilken av sine kompetanser. Endelig prosjektgrupper sammensettes av Prosperastiftelsen.

3. KONSULENTENS FORPLIKTELSER

3.1
Pro bono-konsulenten vil utføre oppgaver i tråd med prosjektbeskrivelsen som er utarbeidet av Prosperastiftelsen og organisasjonen som bistås. Arbeidet skal utføres med høy grad av profesjonalitet, og leveransen forventes å ha kvalitet og bli levert til rett tid.

3.2
Pro bono-konsulenten skal representere Prosperastiftelsen på en måte som skaper tillit og bygger Prosperastiftelsens ønskede merkevare mot organisasjoner som bistås samt samarbeidspartnere.

3.3
Direkte salg av egne tjenester gjennom prosjekter skal ikke forekomme. Eventuelle engasjement eller oppdrag som konsekvens av prosjekt aksepteres, men Pro bono-konsulenten skal informere Prosperastiftelsen om dette.

4. PROSPERASTIFTELSENS FORPLIKTELSER

4.1
Prosperastiftelsen vil legge til rette for at Pro bono-konsulenten kan gjøre en tilfredsstillende jobb etter det som er beskrevet i prosjektbeskrivelsen. Prosperastiftelsen vil støtte og bistå med ressurser for å sikre en profesjonell gjennomføring av prosjektet. Prosperastiftelsen vil tilgjengeliggjøre relevante metoder og erfaringer fra tidligere pro bono-prosjekter.

4.2
Prosperastiftelsen vil legge til rette for å tilby et miljø med andre konsulenter, gjennom blant annet samlinger og ulike forum.

4.3
Prosperastiftelsen vil evaluere alle prosjekt og tilrettelegge for at Pro bono-konsulenten får gitt sine tilbakemeldinger.

5. PERSONOPPLYSNINGER

5.1
Prosperastiftelsen har rett til å lagre personopplysninger, samt informasjon om utdannelse og arbeidserfaring i Prosperastiftelsens digitale database, med det formål å ha oversikt og bemanne prosjekter på en god måte. Prosperastiftelsen vil behandle alle opplysninger om Pro bono-konsulenten i tråd med gjeldende lovgivning.
Oppdatering om kontaktinformasjon slik som e-post og telefon, kan sendes magnus@prosperastiftelsen.no.

6. SAMTYKKEERKLÆRING FOR FOTO

6.1
Pro bono-konsulenten samtykker til at portrettfoto fra konsulentens Linkedin-profil fritt kan benyttes av Prosperastiftelsen i forbindelse med informasjonsarbeid. Samtykke gjelder publisering i både trykte og digitale medier hvor Prosperastiftelsen står som en tydelig avsender. Samtykket kan trekkes tilbake, gjennom e-post til magnus@prosperastiftelsen.no

7. OVERDRAGELSE AV RETTIGHETER

7.1
Alle rettigheter til rapporter, dokumentasjon, og annet som frembringes i løpet av samarbeidet i forbindelse med Pro bono-konsulentens arbeid for Prosperastiftelsen, går i kraft av denne avtalen over til Prosperastiftelsen. Prosperastiftelsen forbeholder seg retten til ubegrenset bruk av disse frembringelsene i enhver form.

7.2
Konsulenten kan ikke selv bruke disse frembringelsene på annen måte enn ved bistand til prosjekter for Prosperastiftelsen. Ved samarbeides opphør, beholder Prosperastiftelsen rettighetene til disse frembringelsene.

8. TAUSHETSPLIKT

8.1
Konsulenten har taushetsplikt når det gjelder informasjon hen får kjennskap til gjennom samarbeidet med Prosperastiftelsen og arbeidet på prosjekter, dersom ikke annet er avtalt med Prosperastiftelsen og organisasjonen som bistås. Dette inkluderer også informasjon Pro bono-konsulenten måtte få om andre prosjekter enn de Pro bono-konsulenten selv deltar på.

8.2
Prosperastiftelsen kan snakke åpent om det som utarbeides i prosjektene, så lenge ikke annet er avtalt med Pro bono-konsulenten og organisasjonen som bistås.

9 AVTALENS VARIGHET

9.1
Samarbeidet mellom Prosperastiftelsen og Pro bono-konsulenten består til Pro bono-konsulenten ber om å bli slettet fra databasen med konsulenter, eller Prosperastiftelsen finner at Pro bono-konsulenten ikke lenger oppfyller forpliktelsene i denne avtale.Samtykke