Om organisasjonen

Å tilby behandling til barn med komplekse vansker er kjernevirksomheten ved Østbytunet. Dette gjør de ved å fokusere på å ta vare på barnas interesser og talenter, og ikke på hvor store barnets vansker er. Østbytunet tilbyr behandling som er mestrings- og utviklingsfokusert for barn som pga. sin væremåte er kommet “på kant med” egen skole og nærmiljø.

Østbytunet er en behandlingsinstitusjon som har eksistert i mer enn 50 år. Formålet har i alle år vært å tilby best mulig behandling for barn og unge med komplekse psykiske lidelser. I 2018 ble det opprettet en egen avdeling rettet mot eksterne organisasjoner og tjenester. Formålet med denne avdelingen er å bidra til å spre kunnskap om konsekvenser av vedvarende livsbelastninger på barn og unges fungering, samt hvordan de skadelige effektene av slike belastninger kan dempes/repareres. Virksomheten i den nye avdelingen retter seg mot et bredt spenn av tjenester slik som skole, barnehage, kriminalomsorgen, barnevernet og psykisk helsevern. Veksten og behovene til denne avdelingen har tydeliggjort at organisasjonen ikke er konstruert for effektiv utførelse av en slik type tjenester. Prosperastiftelsen skal hjelpe Østbytunet med bærekraftig forretningsmodell.

Prosjektet gjøres i samarbeid med:

Pro bono-prosjektet

Østbytunet opplever stor etterspørsel etter de nye tjenestene de tilbyr i sin nye fagavdeling. Det å forholde seg til kunder, prissetting samt å styre ressurser til dette er en utfordring for dem. Prosperastiftelsen skal derfor hjelpe Østbytunet med en forretningsmodell som gjør dem rustet for vekst innenfor nytt fagområde, og som samtidig klarer å ivareta grunnverdier i organisasjonen, samt eksisterende virksomhet.

Prosperateamet skal etablere en bærekraftig forretningsmodell for den nye fagavdelingen

  • Kartlegge dagens drift inkludert en SWOT analyse
  • Basert på funnene komme med forslag til forbedringer
  • Konkret handlingsplan for 2023

Håkon Nokhart,
Pro bono-prosjektleder

Janne Karin Sande,
Pro bono-konsulent

Karl Fredrik Sjursen,
Pro bono-konsulent

Anja Katrine Hval Jackson,
Pro bono-konsulent

Lena Faljord,
Pro bono-konsulent

Paal Anker-Nilssen,
Pro bono-prosjektmentor

Kontaktperson for prosjektet

Toril Ritland Thomsen

Prosjektkoordinator
91 65 14 23
toril@prosperastiftelsen.noNoe for deg?

Vi søker frivillige konsulenter som vil bidra med sin erfaring i prosjekter for ideelle organisasjoner.

Vi søker deg som har høyere utdannelse og 3 års erfaring innen det fagfeltet du ønsker å donere kompetanse.