Standardvilkår for prosjektbistand fra Prosperastiftelsen

 

Prosjektet
Prosjektets omfang og målsetning beskrives i prosjektbeskrivelsen. Eventuelle justeringer underveis i prosjektet oppdateres i prosjektbeskrivelsen.

Forventningsavklaring
Prosjektmottaker er inneforstått med at bistand fra Prosperastiftelsen vil bli utført av konsulenter som utfører arbeidet på frivillig basis uten krav på vederlag, og at arbeid hovedsakelig blir utført utenfor ordinær arbeidstid på konsulentenes fritid. Prosjektet må tilpasses en fremdrift som tilsier at konsulentene kan utføre arbeidet utenfor ordinær arbeidstid.

Prosperastiftelsen kan bytte personell i prosjektperioden om forhold tilsier det. Prosjektmottaker er kjent med at de frivillige konsulentene fritt kan si opp sitt engasjement for Prosperastiftelsen og at det følgelig foreligger risiko for at en frivillig konsulent kan si opp sitt engasjement i prosjektperioden.

Media
Prosjektmottaker oppfordres til å benytte Prosperastiftelsens logo og/eller bilde av pro bono-teamet på egen hjemmeside og i egne kommuniksasjonskanaler for å markedsføre samarbeidet med Prosperastiftelsen. Bruk av Prosperastiftelsens navn, logo eller bilder i eksterne medier skal avklares med ansvarlig Prosjektkoordinator for det aktuelle prosjektet.

Honorar og utlegg
Bistand fra Prosperastiftelsen utføres vederlagsfritt. Prosperastiftelsen dekker ikke utlegg Prosjektmottaker har i forbindelse med prosjektet, med mindre annet er avtalt.

Ansvar og ansvarsbegrensninger
Prosjektmottaker skal lojalt medvirke til prosjektets gjennomføring og plikter å stille med avtalte ressurser som beskrevet i mandatet.

Da Prosperastiftelsens bistand utføres på frivillig basis kan Prosjektmottaker ikke holde verken Prosperastiftelsen, eller enkeltpersoner tilknyttet Prosperastiftelsen, erstatningsansvarlig for direkte eller indirekte tap som følge av bistand til organisasjonen.

Prosjektmottaker kan ikke kreve erstatning ved heving av avtalen eller annet påstått kontraktsbrudd.

Opphavsrett
Prosperastiftelsen beholder selv eiendomsrett, opphavsrett og andre relevante materielle og immaterielle rettigheter til det arbeid som er utført for Prosjektmottaker. Prosperastiftelsen har rett til å benytte utarbeidet materiale i fremtidige prosjekter såfremt dette ikke krenker Prosjektmottaker sitt behov for hemmelighold m.v.

Prosperastiftelsen beholder videre rettighetene til egne verktøy og metodegrunnlag. Begge parter kan også utnytte generell kunnskap (know-how) som ikke er taushetsbelagt som de har tilegnet seg i forbindelse med prosjektet.

Heving av avtalen
Dersom samarbeidet ikke fungerer som forutsatt kan hver av partene heve avtalen med øyeblikkelig virkning.

Taushetsplikt
Informasjon som partene blir kjent med i forbindelse med prosjektet og gjennomføringen av prosjektet skal behandles konfidensielt, og ikke gjøres tilgjengelig for utenforstående uten samtykke fra den annen part.

Taushetsplikten er ikke til hinder for at opplysningene brukes når ingen berettiget interesse tilsier at de holdes hemmelig, for eksempel når de er alminnelig kjent eller alminnelig tilgjengelig andre steder.

Taushetsplikten er ikke til hinder for at partene kan utnytte erfaring og kompetanse som opparbeides i forbindelse med gjennomføringen av prosjektet.

Tvisteløsning
Prosjektet, prosjektavtalen og disse vilkår er underlagt norsk rett. Tvister skal søkes løst ved forhandlinger. Dersom forhandlinger ikke fører frem skal tvister behandles av de alminnelige domstoler.

Endring av oppdragsvilkår
Prosperastiftelsen tar forbehold om å endre disse vilkårene. Prosjektmottaker vil bli orientert om eventuelle endringer av vilkår som blir foretatt i kontraktsperioden. Vilkårene er tilgjengelig på våre nettsider prosperastiftelsen.no


Vi samtykker til vilkårene for prosjektbistand