Hensikt

Hensikten er å gjøre virksomheten i stand til å:

 • Få grunnleggende kunnskap
 • Forstå hvilke vurderinger som må gjøres
 • Få hjelp til å finne mer informasjon

Verktøyet er utviklet av frivillige pro bono-konsulenter. Vil du bidra med din kompetanse for å skape samfunnsnytte? Les mer og registrer deg som frivillig her!

Utgangspunkt

Utgangspunktet er at enhver fordel vunnet ved arbeid, kapital eller virksomhet anses som skattepliktig inntekt.

Merverdiavgiftslovens utgangspunkt er at det skal beregnes merverdiavgift for all omsetning som ikke er unntatt fra avgiftsplikt.

Før du tar i bruk verktøyet bør du ha vurdert:

 • Hva er formålet med virksomheten
 • Skal virksomheten ha inntekt
 • Hvilke inntektskilder skal virksomheten ha
 • Skal virksomheten ha ansatte
 • Skal det betales lønn

Skatt

Utgangspunktet er at enhver fordel vunnet ved arbeid, kapital eller virksomhet skal anses som skattepliktig inntekt. Sentralt i vurderingen er om virksomheten tar sikte på å oppnå økonomiske fordeler for seg selv eller andre.

Av skatteloven § 2-32 første ledd fremgår det likevel at organisasjoner som ikke har erverv til formål er fritatt for formues- og inntektsskatt. Med erverv menes virksomhet som gir inntekt

Vurderingen av om organisasjonen ikke har erverv til formål beror på en konkret helhetsvurdering basert på flere momenter:

 • virksomhetens art
 • det vedtektsbestemte formål
 • vedtektenes bestemmelser om disponering av overskudd og anvendelse av overskudd ved oppløsning

Merverdiavgift

Virksomheter som skal betale merverdiavgift skal registrere seg i Merverdiavgiftsregisteret.

Spørsmålet hvorvidt en organisasjon, herunder forening, vil være pliktig til å registrere seg i merverdiavgifts-registeret, reguleres av lov om merverdiavgift § 2-1.

Vilkår

Bestemmelsen inneholder flere vilkår som alle må være oppfylt. Bestemmelsen er skjønnsmessig, og forutsetter at det foretas en helhetlig vurdering av organisasjonens drift og formål.

Av § 2-1 fremgår det at følgende vilkår må være oppfylt for at de skal foreligge registreringsplikt:

1) Organisasjonen må drive næringsvirksomhet

2) Organisasjonen må ha omsetning innenfor avgiftsområdet

3) Omsetning og avgiftspliktige uttak må overstige minstegrensen for registrering

Kravet til næringsvirksomhet

Et vilkår for at omsetning skal bli avgiftspliktig, er at det drives næringsvirksomhet. Spørsmålet om det foreligger næringsvirksomhet må vurderes konkret. Det er ikke gitt noen egen definisjon av begrepet næring som bare gjelder foreninger eller frivillige organisasjoner.

Viktige momenter ved vurderingen av om organisasjonen driver næringsvirksomhet vil være:

 • omfanget av virksomheten
 • om den drives med bruk av betydelige driftsmidler
 • varigheten av virksomheten
 • om den er egnet til å gi overskudd

Merverdiavgiftslovens utgangspunkt er at det skal beregnes merverdiavgift for all omsetning som ikke er unntatt fra avgiftsplikt i henhold til §§ 3-2 flg.

Minstegrensen for registrering

Av merverdiavgiftsloven § 2-1 følger det at minstegrensen for registrering passeres når omsetning og uttak overstiger kr. 50 000.

For veldedige og allmennyttige institusjoner og organisasjoner er beløpsgrensen kr. 140 000.

Allmennyttig organisasjon

I MVA-håndboken fremgår det at en organisasjon skal kunne betraktes som en allmennyttig organisasjon når den arbeider for å ivareta mer allmenne samfunnsinteresser på tvers av særinteresser.

Videre er det også av betydning at organisasjonen er tilgjengelig for et bredt spekter av mennesker. Det er etablert en fast praksis for at sammenslutninger med en snever medlemskrets, eller hvor virksomheten kommer en sterkt avgrenset gruppe til gode, ikke kan anses som veldedig/ allmennyttig organisasjon i relasjon til merverdiavgiftsloven § 2-1.

Tips og råd

Nyttige lenker

Verktøyet er utviklet av frivillige pro bono-konsulenter. Vil du bidra med din kompetanse for å skape samfunnsnytte? Les mer og registrer deg som frivillig her!

Takk til Gjensidigestiftelsen for støtte til å utvikle verktøy for frivillig sektor til gratis viderebruk.

Vil du….?

Vil du bidra med din kompetanse til å løse samfunnsproblemer?

Du må ha høyere utdannelse og minimum 3 års erfaring innen det fagfeltet du ønsker å donere kompetanse.