Om organisasjonen

Norilcos formål er å ivareta og fremme interessene til stomi- og reservoaropererte, mage- og tarmkreftrammede og personer med sykdommer som kan føre til dette, samt pårørende til nevnte pasientgrupper.

Samlet sett medvirker Norilcos arbeid til en betydelig positiv innvirkning på medlemmenes og aktuelle målgruppers liv. Deres arbeid er også viktig for pårørende og samfunnet som helhet gjennom støtte, politisk påvirkning og fremming av kunnskap og forståelse.

Norilco organiserer likepersontjenesten, som har bidratt til å støtte tusenvis av enkeltpersoner gjennom ca. 2000 likepersonsamtaler hvert år. Det har en direkte positiv innvirkning på enkeltpersoners liv og gir mulighet til erfaringsutveksling samt støtte fra de som har vært gjennom lignende situasjoner.


Pro bono-prosjektet

Norilco ble grunnlagt i 1971 som en forening for personer med stomi. I 2014 ble målgruppen berørt av mage- og tarmkreft også inkludert. Ulike rettigheter og behov blant stomi- og kreftpasienter innen helsevesenet, har ført til intern uklarhet og forvirring blant medlemmene, samt vanskeligheter med å formidle en tydelig identitet. Hvem er egentlig Norilco i 2024?

Utvidelsen av organisasjonen har skapt barrierer og splittelser blant medlemmene, med "vi og dem" tenkning. Det er usikkert hvorvidt Norilco faktisk klarer å anerkjenne og representere alle sine medlemmer på lik linje. I juni skal Norilco vedta en ny strategi på årsmøtet sitt. Denne strategien er utarbeidet med involvering fra hele organisasjonen og har lik vekting på fokus mellom de ulike pasientgruppene. Norlico trenger imidlertid et felles fundament å jobbe ut ifra for å kunne oppnå målene i strategien. Målet med dette prosjektet er derfor å bistå Norilco med å tydeliggjøre sin identitet og styrke samholdet blant medlemmene for å skape dette felles fundamentet.

Pro bono-teamet skal i tett samarbeid med nøkkelpersoner (administrasjonen, tillitsvalgte i distriktene og hovedstyret)

 • Kartlegge dagens organisasjonsstruktur, f.eks interessentanalyse. Dette kan f.eks gjøres gjennom en workshop.
  • Hvem er Norilco, og for hvem?

  • Hva er årsaken til denne opplevde identitetskrisen?

 • Utarbeide forslag til hvordan Norilcos identitet kan tydeliggjøres.
  • Hvilke kjerneverdier, formål og visjoner skal man ha?

  • Hvordan jobbe systematisk for at de ulike medlemmene kjenner seg inkludert og anerkjent?

  • Hvordan sikrer man et likeverdig tilbud til de ulike målgruppene?

 • Handlings- og implementeringsplan for det første året.

Tove Iren Juul,
Pro bono prosjektleder

Nina Vibeke Grann,
Pro bono-konsulent

Synne Skjæret,
Pro bono-konsulent

Per Sandvik,
Pro bono-konsulent

Thor Jørgen Kristiansen,
Pro bono-konsulent

Torild Smalberget,
Pro bono prosjektmentor

Prosjekt med fokus på

God helse og livskvalitet
Mindre ulikhet
Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Kontaktperson for prosjektet

Espen Syse Houge

Prosjektkoordinator
92 86 19 70
espen@prosperastiftelsen.noRelevant verktøy:

Slik gjennomfører du en workshop

En workshop innebærer å samle en gruppe mennesker for å finne nye løsninger på et problem eller skape felles forståelse for ulike deler av organisasjonens virksomhet.

Noe for deg?

Vi søker frivillige konsulenter som vil bidra med sin erfaring i prosjekter for ideelle organisasjoner.

Vi søker deg som har høyere utdannelse og 3 års erfaring innen det fagfeltet du ønsker å donere kompetanse.