Hensikt

Hensikten med dette verktøyet er å gi en oversikt over ulike former for finansieringskilder for en ideell virksomhet samt råd og tips til hva man bør tenke på for de ulike typene av finansiering. Mange ideelle virksomheter benytter flere ulike finansieringskilder samtidig.

Verktøyet er utviklet av frivillige pro bono-konsulenter. Vil du bidra med din kompetanse for å skape samfunnsnytte? Les mer og registrer deg som frivillig her!

Forarbeid

Det kreves ingen forarbeid for å kunne ta i bruk modellen. Men det kan være en god idé å ha tenkt igjennom formål og visjon for virksomheten før man begynner å se på finansieringsmuligheter.

Ulike finansieringskilder

Donasjoner

Donasjoner er beløp som kan variere i størrelse, tidsspenn og “krav” fra donor. Eksempler på donasjon er:

 • Gaver fra privatpersoner. Kan være engangsgaver eller gjentakende donasjoner i form av “fadderordninger” eller ulike former for medlemskap eller støttemedlemskap.
 • Gaver fra bedrifter. Kan være rene pengegaver, men også bedrifter som gir bort timer (kompetanse) til gode formål.
 • Innsamlingsaksjoner. Må være registrert og godkjent. Se Innsamlingskontrollen.no
 • Crowdfunding. Det finnes en rekke ulike digitale plattformer hvor man kan starte innsamling til egne formål. Se blant annet: spleis.no, bidra.no, startskuddet.no, facebook.
 • Stiftelser, legater, truster med mer. Se legatsiden.no

Hva skal til for å lykkes:

 • Gode, personlige relasjoner
 • God beskrivelse av formål og hva slags resultater som skal skapes
 • Aktivt arbeid med markedsføring og salg
 • Vær obs på om potensielle donorer ønsker gjenytelser for sine gaver, og i så fall om dette er gjenytelser som virksomheten er ok med.

Medlemskontingent

Mange ideelle virksomheter har en eller annen form for betalte medlemsskap. Det kan være medlemsskap der medlemmer betaler for å få tilgang til ulike tjenester eller fordeler som virksomheten tilbyr, eller det kan være ulike former for støttemedlemskap der medlemmer betaler uten å få noe spesielt igjen fordi de ønsker å støtte virksomheten av ideelle årsaker.

Som virksomhet med medlemmer kan man søke om tilskudd fra Bufdir (Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet). Bufdir gir tilskudd basert på antall medlemmer.

Hva skal til for å lykkes:

 • Et godt gjennomtenkt medlemstilbud. Hva er viktig og verdifullt for potensielle medlemmer, og hva er de villige til å betale for.
 • Et oversiktlig og oppdatert medlemsregister er viktig for å dokumentere medlemsbasen ved tilskudd fra Bufdir.
 • Rutiner for innkreving og betaling av medlemskontingenter.
 • En plan for verving av medlemmer.

Støtteordninger

Støtteordninger kan grovt deles i private, offentlige og hybride. Støtteordninger er forskjellige fra donasjoner i den forstand at støtteordninger har en strengere og mer formell søknadsprosess enn donasjoner. Støtteordninger kan brukes til prosjektstøtte til enkeltstående prosjekter og driftsstøtte til virksomheten som helhet.

Private støtteordninger: Stiftelser, lokale sparebanker, Märtha Louises legat, Gjensidigestiftelsen, Sparebankstiftelsen DNB, Tilskuddsportalen.

 • Offentlige støtte- eller finansieringsordninger: FHI, Helse- og omsorgsdepartementet, Innovasjon Norge, Forskningsrådet, Fylkeskommuner, Statsbudsjettet, kommunal støtte.
 • Hybride: Tippemidler, start-ups/såkorn.

Hva skal til for å lykkes:

 • Godt skrevne søknader som adresserer målet med støtteordningen og kravene som stilles.

Partnere

Partnersamarbeid betyr at begge parter har et utbytte og at begge parter bidrar med noe. Det kan være utveksling av penger, men også bytte av varer og tjenester som partene har nytte av. I et partnersamarbeid vil to eller flere parter arbeide sammen slik at det oppstår en fordel for alle parter.

For å finne gode partnere, er det viktig å tenke nøye igjennom hvem som kan ha god nytte av noe virksomheten kan tilby. Det kan være kompetanse, relasjoner, arbeidskraft (timer) eller varer/tjenester.

Hva skal til for å lykkes:

 • God innsikt i hva virksomheten kan bidra med
 • Research for å finne relevante partnere
 • Utvikling av gode relasjoner og vedlikehold av disse over tid

Statsbudsjettet

For å komme på statsbudsjettet, må man per definisjon “løse en offentlig oppgave”. Dette krever langsiktig arbeid og evne til å navigere slik at virksomheten plasserer seg i en posisjon som gjør dem foretrukne når en oppgave dukker opp.

Andre muligheter for statlig tilskudd er gjennom NORAD eller tilskudd fra Bufdir basert på medlemmer og/eller likemannsarbeid.

Hva skal til for å lykkes:

 • Bygg gode historier om hva virksomheten bidrar med av samfunnsnytte
 • Gode relasjoner
 • Tilskudd fra NORAD krever mye i form av dokumentasjon og rapportering
 • Organisering av virksomheten, medlemskap og frivillig innsats kan bety mye for muligheten for tilskudd fra Bufdir

Kommersielle inntekter

Kommersielle inntekter vil i hovedsak komme fra salg av varer eller tjenester som virksomheten kan tilby til forbrukere eller bedrifter.

 • Tjenester kan være salg av kompetanse gjennom f.eks. konsulent/ rådgivningsvirksomhet, foredrag eller utleie av personell.
 • Kommersielle inntekter kan komme fra f.eks. cafe/butikkdrift eller salg av produkter gjennom egen nettbutikk eller direktesalg.
 • En ideell virksomhet kan selge produkter som er relatert til virksomhetens drift og formål eller rent videresalg av produkter mot provisjon (se dugnadssiden.no).
 • Kommersielle inntekter kan også komme fra arrangementer som loppemarked eller lotterier. Lotterier må registreres for å være lovlig. Lotteritilsynet

Hva skal til for å lykkes:

 • Analyse av markedspotensiale og behov
 • Organisering av markedsføring og salg

Takk til Gjensidigestiftelsen for støtte til å utvikle verktøy for frivillig sektor til gratis viderebruk.

Vil du….?

Vil du bidra med din kompetanse til å løse samfunnsproblemer?

Du må ha høyere utdannelse og minimum 3 års erfaring innen det fagfeltet du ønsker å donere kompetanse.