Last ned utregnings-mal

Verktøyet er utviklet av frivillige pro bono-konsulenter. Vil du bidra med din kompetanse for å skape samfunnsnytte? Les mer og registrer deg som frivillig her!

Hvorfor faktormodell

Hensikten med en faktormodell er enkelt å kunne se hvilke priser på utleid personell som må gjelde for å dekke virksomhetens kostander og tjene penger.

Fordeler med en faktormodell:

 • Den gir en ryddig pris til kunden som ivaretar lønnen til den ansatte.
 • Den forenkler prising av ulike scenario og lønnsnivå og hjelper deg til å prise riktig.
 • Den bidrar til å sikre at virksomheten tjener penger på oppdrag virksomheten har.
 • Det gir gjennomsiktighet og riktig kostnadsnivå i en eventuell internfakturering mellom egne selskaper. Gjelder kun der det er flere selskaper involvert som leverer samlet til kunde.
Prospera faktor modell 01 1024x818 1

Hvordan jobbe med modellen

Du trenger ingen forberedelser for å jobbe med faktormodellen utover grunnleggende økonomisk forståelse, god kjennskap til virksomheten og grunnleggende kjennskap til Microsoft Excel. Det viktigste er at du bruker modellen og har et bevisst forhold til den i prisingen av personell.

Vi foreslår at du arbeider med modellen slik:

 1. Bli kjent med prismodellen og forstå hvordan den fungerer.
 2. Sett opp en ambisjonsplan der dere har konkrete salgsmål på ulike typer bemanningsoppdrag pr kvartal/halvår/år.
 3. Bruk prismodellen for å finne riktig kostnadsnivå og inntjening slik at dere vet hvor mange oppdrag dere må ha for å bli selvfinansierende.

Beskrivelse av modellen

Arbeidsgiverkostnadene for utleie av personell består av lovpålage kostander i tillegg til risikobaserte, administrative og velferdsmessige kostnader.

1. Lovpålagte kostnader

 • Feriepenger: Kostnaden er 10,2 % eller 12 %, avhengig av om ferien er i henhold til ferielovens minstekrav eller om det er avtalt 5 ukers ferie.
 • Arbeidsgiveravgift: Arbeidsgiveravgift er soneinndelt I Norge og for Oslo i 2020 er arbeidsgiveravgiften 14,1%.
 • Pensjonskostander: Med en innskuddsbasert pensjonsordning er minimumskravet 2 % av lønnen (årslønn inkludert feriepenger).
 • Arbeidsgiveravgift på pensjonskostnader: Obligatorisk tjenestepensjon regnes som et frynsegode og beskattes med arbeidsgiveravgift.
 • Yrkesskadeforsikring: Pris kan variere betydelig med risiko for skader i aktuell bransje og er en årspris.

2. Risikobaserte og administrative kostander

 • Sykepenger: Etter å ha vært ansatt i 4 uker kan en ansatt heve sykepenger for legemeldt sykefravær og egenmeldt sykefravær etter 2 måneder. Arbeidsgiver må dekke sykepenger de første 16 dagene og ved utleie av personell kan denne kostnadsrisikoen håndteres på ulike måter.
 • Administrative utgifter: Denne utgiften vil variere fra selskap til selskap og er vanskelig å legge inn en standard for. Den dekker utgifter til egne ansatte, administrasjonen, husleie, lisenser på IT-systemer, tjenestekjøp av lønns- og regnskapstjenester for selskapet osv.)

3. Velferdsmessige kostnader

Dette kan være ekstra kostnader knyttet til ansattegoder, sosiale arrangementer som julebord/sommerfest, kompetanseutvikling for ansatte osv.

4. En faktormodell for å beregne pris

En faktormodell for timesprising av utleie av personell baserer seg på å multiplisere timelønn til arbeidstaker med en fakor som samlet sett ivaretar utleiers kostnader for oppdraget. Kostnadene er knyttet til lovpålagte forhold, velferdsmessige forhold, risikoutgifter samt administrative utgifter. All prising over denne faktoren utgjør fortjeneste på utleie av personell. Faktorprising standardiserer prisingen til kunden slik at den er sammenlignbar med konkurrenter og den endres ikke av ulik timelønn til ulike personer (ansiennitet). Dette er en vanlig prismodell i markedet.

Arbeidsgiverkostander for å ha en ansatt ligger normalt på en faktor mellom 1.4 og 1.6. Det vil si at om timelønnen til en ansatt er 100,- så vil arbeidsgiverkostnadene for denne være mellom 140,- og 160,- pr. time.

5. Prising i ulike scenario

Hvilken pris man velger er avhengig av hvilket type oppdrag man skal dekke og hvor i landet oppdraget er. Enkelte oppdrag utløser behov for en del spesifikke utgifter som andre oppdrag ikke gjør. Kostpris for en arbeidsgiver ligger normalt på en faktor mellom 1.4 og 1.6.

Tips!

Om du starter med pris til kunde og deler den på timelønnen til den som skal leies ut finner du faktoren. Er den over 1.4 – 1.6 har du dekket inn faste kostander.

Pris til kunde: 350,- og timelønn 175,- (350,- / 175,-) gir en faktor på 2,00. På denne måten kan du prøve ulike timepriser til kunden for å finne faktoren din uten å regne deg frem til det.

Husk!

Husk å beregne inn fortjeneste pr. time på oppdragene. Fortjenesten er normalt mellom 5-20% på kostpris avhengig av oppdragets størrelse og omfang, samt kundens betalingsvillighet.

Flere tips på veien

 • I bemanningsbransjen måler man ofte antall dagsverk eller ukesverk for å beregne volum.
 • Lengre oppdrag med medium høy faktor – mellom 1.7 til 2.0 gir grei inntjening og fornøyde kunder.
 • Oppdrag som er vanskelig å dekke prises høyere enn oppdrag som er enkle å dekke.
 • Prøv å sett mål på hvor mange dagsverk eller ukesverk dere skal ha innen bestemte milepæler.
 • Prøv å kategoriser dagsverkene eller ukesverkene i korte/lange oppdrag eller enkle-å-dekke/vanskelig-å-dekke når dere setter dere mål.
 • Prøv å få mange mindre kunder fremfor få store kunder. Om dere mister en liten kunde merker dere dette mindre i omsetning enn om dere mister en stor kunde.
 • Langsiktige samarbeidsavtaler med utvalgte kunder gir stabilitet og mindre administrative arbeid for dere når dere skal dekke oppdrag.
 • Oppsøk kunder som tradisjonelt har høy gjennomtrekk av ansatte – disse kundene leier inn mer enn de som har lavt gjennomtrekk av ansatte.

Eksempel på bruk av modellen

Nedenfor følger ett eksempel, hentet fra Kompass & Co som fikk hjelp av Prosperastiftelsen i 2019.

1. GIG workers (prosjekt)

Oppdragsbeskrivelse

RedBull skal lansere en ny energidrikk og har planlagt en stor kick-off på Jernbanetorget helgen om halvannen uke. Kick-off-en gjennomføres sammen med snowboardforbundet og det bygges nå rampe hvor det skal gjennomføres en big jump konkurranse.

Til kick-off-en ønsker RedBull å leie 10 personer som kan gå rundt på Jernbanetorget og langs Karl Johan for å dele ut smaksprøver til publikum. Oppdraget har en varighet på to dager, lørdag fra kl.10.00-16.00 og søndag fra kl.10.00-15.00. De personene som leies inn vil få utdelt vinterklær til arbeidet og det stilles ingen krav til kompetanse utover at de må være blide og imøtekommende overfor publikum.

Forslag til prising av oppdraget

HvaKostnad eksl. mva.
Brutto timelønn til utleid person
175,- / time
Feriepenger (10.2%)
17,85 / time
Arbeidsgiveravgift (14.1% for Oslo)
24,68 / time
Administrative kostnader* (15%)
26,25 / time
Yrkesskadeforsikring**
30,- / time
Kostpris pr. time
273,78 / time
Faktorpris
1,56

* Det er lagt inn et påslag på 15% som skal dekke Kompass og Co sine administrative kostnader knyttet til utleie av personell. Om dette er riktig må sees opp mot et reelt kostnadsbilde.

** Prisingen baserer seg på en årskostnad på 5000,- pr. ansatt. Ved en fakturering på 30,- pr. time vil kostnaden for yrkesskadeforsikring være dekket inn om den ansatte blir leid ut totalt 1 månedsverk (168 timer) i løpet av året.

Det er ikke beregnet avsetning til sykepenger for dette oppdraget pga. oppdragets varighet. Kortvarige oppdrag av denne sorten har lav risiko for at arbeidsgiver pådrar seg store utgifter over tid som ikke er viderefakturerbare og sykepenger er utelatt for å være mer konkurransedyktig på pris overfor oppdragsgiver.

Det er ikke beregnet pensjonskostnader for dette oppdraget. Pensjonsutgifter slår inn ved over 20% stilling og et slikt oppdrag som dette er svært lite i den sammenhengen. Om det er personer som har jobbet på en del andre oppdrag må man vurdere å ta inn pensjonskostnader i prisen.

Estimert omsetning på oppdraget:

1 person i jobb i 11 timer til 273,78 / time = 3 011,-
10 personer i jobb = 30 115,-
Adminstrative kostnader (15%) = 4 517,-

Etter at lønn og alle lovpålagte kostnader er betalt sitter Kompass & Co igjen med 4517,- som skal dekke alle kostnadene Kompass & Co har hatt for å håndtere oppdraget (lønn til administrasjon, rekruttering av personell, oppfølging kunde/utleid personell, husleie osv.).

2. Lørdagshjelpen

Oppdragsbeskrivelse

Eieren av en liten butikk kontakter Kompass & Co for å forhøre seg om muligheten til å leie inn en lørdagshjelp. Eieren er den eneste ansatte i butikken og ønsker å undersøke muligheten for å leie inn en lørdagshjelp i et års tid for selv å kunne ta fri i helgene. Butikkeieren er usikker på om det er verdt «å kjøpe seg fri på lørdager» og ønsker seg et pristilbud fra Kompass & Co på 30 lørdager. Butikken er åpen fra 09:00 til 17:00 på lørdager.

Forslag til prising av oppdraget

Hva
Kostnad eksl. mva.
Brutto timelønn til utleid person
175,- / time
Feriepenger (10.2%)
17,85 / time
Arbeidsgiveravgift (14.1% for Oslo)
24,68 / time
Administrative kostnader (15%)
26,25 / time
Yrkesskadeforsikring*
21,- / time
Avsetning til sykepenger** (10% av lovpålagte og administrative kostander)
26,47 / time
Kostpris pr. time
291,25 / time
Faktorpris
1,66

* Prisingen baserer seg på en årskostnad på 5000,- pr. ansatt som ved det forrige oppdraget, men dette oppdraget er lengre. Ved en fakturering på 21,- pr. time vil kostnaden for yrkesskadeforsikring være dekket inn om den ansatte blir leid ut totalt 30 lørdager igjennom et år (240 timer) i løpet av året.

** I et oppdrag som varer over 4 uker eller over 2 måneder har den som blir utleid opparbeidet seg sykepengerettigheter ved henholdsvis legemeldt og egenmeldt sykefravær. I et så langt oppdrag vil det være naturlig at utleid personell blir syk, og det må kalkuleres inn i prisen for å ikke tape penger.

Om den utleide har fravær 3 lørdager etter opptjent sykepengerettigheter har vedkommende et sykefravær på 10% i løpet av et år. Det innebærer en kostnad for arbeidsgiver på 6352,80 som ikke kan viderefaktureres til kunde. Ved 0 % fravær vil vedkommende jobbe 240 timer og det gir en inntjening på 9529,- (15% av omsetningen) som skal dekke administrasjon i Kompass & Co. Om vedkommende har 10 % sykefravær vil kostnadene gå direkte på disse 15% som er lagt på for å håndtere administrative kostnader. Inntjening for å dekke administrative kostnader vil da falle til 3176,40 kroner for oppdraget samlet sett for året – altså en reduksjon på 66% i inntjening.

Verktøyet er utviklet av frivillige pro bono-konsulenter. Vil du bidra med din kompetanse for å skape samfunnsnytte? Les mer og registrer deg som frivillig her!

Takk til Gjensidigestiftelsen for støtte til å utvikle verktøy for frivillig sektor til gratis viderebruk.

Vil du….?

Vil du bidra med din kompetanse til å løse samfunnsproblemer?

Du må ha høyere utdannelse og minimum 3 års erfaring innen det fagfeltet du ønsker å donere kompetanse.