Hensikten med en intervjuguide

Formålet med å lage en intervjuguide er å sikre at du får data som best mulig svarer på problemstillingen.
En intervjuguide kan brukes til å planlegge alle typer kvalitative intervjuer, for eksempel:

 • Kartlegging av organisasjonskultur
 • Markedsundersøkelse
 • Brukertest

Verktøyet er utviklet av frivillige pro bono-konsulenter. Vil du bidra med din kompetanse for å skape samfunnsnytte? Les mer og registrer deg som frivillig her!

Forarbeid

Før du bruker dette verktøyet, bør du formulere en tydelig problemstilling eller hypotese.

Ta også stilling til om du trenger samtykkeskjema når du samler inn informasjon fra personer.

Disposisjon

Når du skal lage en intervjuguide, tar du utgangspunkt i målet for intervjuet. Hva ønsker du å finne ut av? Hva er den overordnede problemstillingen?

Så tilpasser du spørsmålene til det overordnede målet. Still åpne og nøytrale spørsmål som ikke leder intervjuobjektet. Start med enkle spørsmål.

For å kvalitetessikre intervjuguiden, kan du gjøre et pilotintervju for å sjekke ca. hvor lang tid spørsmålene tar. Du kan teste intervjuguiden ved å spørre en kollega og/eller kunden.

Innledning

I innledningen av intervjuet er det viktig å skape trygghet og sørge for at den som intervjues forstår formålet med intervjuet.

Disse punktene bør være med i innledningen:

 • Takk! – Takke respondenten for at de stiller opp
 • Hvorfor? – Fortelle hva formålet med intervjuet er
 • Anonymitet? – Fortelle hvordan dataene blir behandlet. Avklare tillatelse til å ta opp intervjuet.
 • Innhold – Kort gjennomgang av hva intervjuet skal handle om.
 • Tid – Hvor lang tid kan respondenten regne med at intervjuet tar?

Avslutning

Ved avslutningen av intervjuet er det ofte lurt å be den som intervjues oppsummere samtalen. Det er også et godt tidspunkt å sjekke om de sitter på viktig informasjon som ennå ikke har kommet fram. Her er noen eksempler på spørsmål du kan avslutte med:

 • Hvis du skulle trekke ut tre ting som du mener er det viktigste vi har snakket om, hva ville det vært?
 • Er det noe mer du vil si eller legge til?
 • Kan vi kontakte deg igjen hvis det blir aktuelt? (teste ideer)
 • Tusen takk for at du stilte opp!

Strukturert eller semi-strukturert?

Intervjuguider kan være strukturerte eller semi-strukturerte.

En strukturert intervjuguide bruker du når du skal stille alle intervjuobjekter nøyaktig de samme spørsmålene, i den sammen rekkefølgen.

Med en semistrukturert intervjuguide får respondentene anledning til å uttale seg fritt om de ulike temaene, samtidig som man er åpen for forandringer både i rekkefølge og spørsmålsform.

Fallgruver

Noen spørsmål bør unngås fordi de kan forvirre, provosere eller lede den som intervjues. Eksempler på spørsmål som bør unngås:

 • Dobbeltspørsmål
 • Påstander
 • Ladede ord/uttrykk
 • Overdrivelser
 • Ledende spørsmål
 • Lukkede spørsmål (ja/nei)

To eksempler på intervjuguider

Under ser du to eksempler fra tidligere Prosperastiftelsen-prosjekter som viser ulike måter å sette opp en intervjuguide på.

I eksempel 1 er spørsmålene delt opp etter hvilken rolle intervju-objektet har. Formålet med intervjuene var å få innsikt i hvordan et lokalt ungdomshus bør jobbe for å rekruttere frivillige.

I eksempel 2 er spørsmålene lagt opp som tematiske bolker. Eksempel 2 er hentet fra et Prosperastiftelsen-prosjekt som kartla medlemsreisen i en stor norsk medlemsforening, i eksempelet kalt "NMF". Formålet med disse intervjuene var å kartlegge behov og ønsker blant medlemmer i en stor organisasjon.

Eksempel 1


Deltaker

 • Hvorfor kommer du hit til Superklubben?
 • Hvor ofte er du her?
 • Hva er det beste med Superklubben?
 • Hvem snakker du med når du er her?
 • Vet du hvem som er frivillige på Superklubben? Vet du hvem som er ansatt?
 • Er alderen på de frivillige viktig? Hvorfor?
 • Er det noen frivillige du snakker mer/mindre med? Hvorfor?
 • Hva har du lyst til å lære på Superklubben?
 • Hva savner du på Superklubben?
 • Er det noen spørsmål vi ikke har stilt/er det noe annet som, etter din mening, er viktig å vite?

Frivillig

 • Hvordan ble du oppmerksom på Superklubben?
 • Var du deltaker før du ble frivillig?
 • Hvor lenge har du vært frivillig?
 • Hva er motivasjonen din for å være frivillig?
 • Etter din mening, hva er den viktigste oppgaven til en frivillig?
 • Hva er det beste ved å være frivillig?
 • Hvordan ble du mottatt som frivillig?
 • Har du forslag til hvordan frivilligordningen kan bli bedre? Er det noe du savner som frivillig? (kontaktperson, mentor, attest).
 • Har du forslag til hvordan Superklubben kan rekruttere flere frivillige? Kom med eksempler (ansvar, mentor, læring, CV-relatert, altruisme, samfunnsansvar etc).
 • Er det noen spørsmål vi ikke har stilt/er det noe annet som, etter din mening, er viktig å vite?


Administrasjon

 • Hva mener du er det viktigste man kan gjøre for å rekruttere nye frivillige?
 • Hva er de viktigste oppgavene til en frivillig?
 • Hvilke absolutte krav må Superklubben stille til en frivillig, og hvorfor er det slik?
 • Kan det tenkes at en frivillig som ikke oppfyller kravene kan oppnå en ansvarlig frivillig-status?
 • Hvilke egenskaper mener du en frivillig i Superklubben bør ha for å kunne fungere godt?
 • Er det ulike krav til ulike typer roller de frivillige skal fylle?
 • Hvor sannsynlig er det at Superklubben skal klare å rekruttere frivillige basert på de krav og egenskaper som stilles?
 • Hva kan Superklubben gjøre for å motivere frivillige til å bli lenger i vervet?
 • Er det noen spørsmål vi ikke har stilt/er det noe annet som, etter din mening, er viktig å vite?

Eksempel 2


Medlemskapet for deg, hva slags type medlem er du?

 • Hvordan hørte du om NMF?
 • Hvilken type medlem er du? (hovedmedlem eller støttemedlem). Hvor lenge har du vært medlem?
 • Hva var hovedgrunnen til at du ønsket å bli medlem i akkurat NMF?/
 • Hva fikk deg til å melde deg inn? Kunne det like godt vært noe annet veldedig du meldte deg inn i? Hvorfor/hvorfor ikke?
 • Hva er hovedårsaken til at du fortsatt er medlem? Hva liker du best ved å være medlem?
 • Hva innebærer medlemskapet for deg? Donasjon av penger/tid? Er du aktivt engasjert? Hvorfor/hvorfor ikke?


Innmeldingen i NMF

 • Husker du hvordan du meldte deg inn, og hvordan akkurat den prosessen føltes?
 • Fikk du velkomstgave? Hva var det? Hva syntes du om det? Var velkomstgave noe som gjorde innmeldingen ekstra positiv, eller som overbeviste deg om å bli medlem? Hva hvis det ikke var noen velkomstgave; hvordan ville det vært?
 • Hvordan betalte du innmeldingen? Hvordan fungerte det? Kunne dette vært gjort på en annen/bedre måte? Hvorfor/hvorfor ikke


Hvordan du ser på NMF som organisasjon

 • Hvor lenge kan du tenke deg å være medlem? Hvorfor? Hva ville vært en typisk anledning/hendelse som gjør at du melder deg ut? Hvorfor? Er terskelen for å melde seg ut lav eller høy? Hvorfor?
 • Kjenner du mange som er medlem i NMF? Er disse i ditt vanlige nettverk (venner, familie, kolleger e.l)? Hvorfor? Hvorfor ikke? Skulle du ønske det var annerledes? Hvorfor/hvorfor ikke?
 • Hvis du tenker på ditt generelle inntrykk av NMF: Tenk deg så at NMF var en kjendis (eller et dyr). Hvem ville dette vært? Hvorfor?
 • Anbefaler du dine venner/bekjente å bli medlem i NMF? Hvorfor/hvorfor ikke?
 • Har du et klart bilde av hva pengene du gir til NMF brukes til? Er dette viktig for deg å vite?
 • Er du medlem av andre ideelle organisasjoner? Hvordan opplever du NMF til sammenligning? Hva er bedre i NMF/bedre andre steder?
 • Hva kunne NMF gjort for at du som medlem skulle blitt mer lojal? stolt? fremsnakkende?

Takk til Gjensidigestiftelsen for støtte til å utvikle verktøy for frivillig sektor til gratis viderebruk.

Vil du….?

Vil du bidra med din kompetanse til å løse samfunnsproblemer?

Du må ha høyere utdannelse og minimum 3 års erfaring innen det fagfeltet du ønsker å donere kompetanse.