Visjonen sier noe om årsaken til at man startet i første omgang og forteller omverden hvorfor dere gjør det dere gjør, i det store bildet. Visjonen definerer idealet dere søker å oppnå og gir et bilde av deres ideelle verden eller situasjon. Du kan se visjonen for deg som et bilde.

Misjonen er en konkretisering av visjonen i noe som er mer håndfast og løsbart. Misjonen forteller oss mer konkret om hvordan vi skal jobbe mot visjonen.

Verdier beskriver hvem dere er eller skal være. Verdier skal fungere som en drivkraft, noe dere personlig søker å oppnå i alt dere gjør i eller for virksomheten.

Verktøyet er utviklet av frivillige pro bono-konsulenter. Vil du bidra med din kompetanse for å skape samfunnsnytte? Les mer og registrer deg som frivillig her!

Hensikt

En visjon gir mening og skaper en hensikt for dere og andre. Visjonen samler alle i selskapet rundt et felles bilde av hvor dere skal, og gir retning for alle aktiviteter.

I et forslag fra Prosperastiftelsen sitt team for DS Kysten sier de at: ‘DS Kysten er en uunnværlig og kjær del av Tønsbergs identitet og sentral i fortellingen om sjøfartens historie i Norge.’

Misjonen sier noe om hvilken verdi dere leverer, til hvem og gjerne med hva slags ressurser. DS Kysten har jobbet med disse tre forslagene til misjon:

 1. DS Kysten tar samfunnsansvar gjennom frivillighet, sosialt engasjement og historieformidling.
 2. DS Kysten er et opplevelsesprodukt som gjennom seilinger og opplevelser formidler skipets, dampskipenes og skipsfartens, kystsamfunnenes og Tønsbergs maritime historie og skaper gode, minneverdige opplevelser.
 3. DS Kysten bevarer historiske verdier gjennom bevaring av dampmaskinen som framdrift på sjøen.

Verdier skal drive kulturen i virksomheten og i etablerte selskap brukes ofte verdiene for eksempel som et grunnlag i medarbeidersamtaler, eller de kan være drivende for innovasjon. Forslaget til DS Kystens verdier:

 • Stolthet: engasjement, begeistring, historie og autentisitet
 • Bærekraft: frivillighet, kunnskap og folkehelse
 • Glede: opplevelse, god service, leveranser, fortelling, gløden, lidenskap og dedikasjon

Forarbeid

Samle alle til en eller flere felles arbeidsøkt/-er. Her finner du en god oppskrift på å gjennomføre arbeidsøkten Workshop: Brand sprint. Samle alle for å:

 1. Finne fundamentet for visjonen og misjonen og definere verdier
 2. Finne formulering av visjonen og misjonen
 3. Velge verdier

1. Finne fundamentet

Samle folk til en arbeidsøkt hvor dere ved å skrive ned stikkord hver for dere, svarer på hvordan deres visjon ser ut. Tenk på hvilke bilder dere ser for dere når dere tenker på deres ideelle verden eller situasjon. Samle stikkordene, presenter gjerne for hverandre og velg de som dere i fellesskap enes om.

Gjør tilsvarende med misjon og verdier. Ikke gjør visjon og misjon samtidig, men gjør visjon ferdig først, før dere gyver løs på misjon. Det kan komme gode innspill til misjonen i visjonsarbeidet, ta vare på dette. Ta for dere verdier i en egen arbeidsøkt.

2. Finne formulering

En eller to tar ansvar for å formulere 2–3 forslag til visjoner, basert på stikkordene dere har valgt. Samle alle til en arbeidsøkt hvor dere diskuterer og justerer forslagene. Velg en formulering i fellesskap. Flere omganger med bearbeiding av formuleringen kan være nødvendig.

Gjør det samme med misjonen.

3. Velge verdier

Om man er flere i oppstarten eller i virksomheten, kan forslagene til verdi-ord bli mange. I en arbeidsøkt, sorteres verdiene i de som ligner/er like og diskuteres. Man bli deretter enige om tre av ordene i fellesskap. Hvis det er vanskelig å velge, kan det noen ganger være lurt å stemme over hvilke som representerer dere best. En eller to personer får så i oppgave å spisse/finne de rette ordene til slutt, om ikke disse er klare.

Bruk av visjon, misjon og verdier

Visjon, misjon og verdier brukes ofte i formelle dokumenter, på nettsiden og i salgspitcher. Det er lurt å snakke om visjonen, misjon og verdier med alle i oppstarten eller når virksomheten møtes til strategimøter, styremøte eller det faste månedlige møtet.

Det kan være nødvendig å snakke mer om visjonen og misjon i oppstart av virksomheten for å sikre at alle har et felles bilde, og for å være sikker på at dere har funnet den rette visjonen og misjonen. Etter hvert kan man ta opp og diskutere visjon og misjon halvårlig eller årlig.

Tips og råd

 • Involver hele arbeidsgruppen din i utarbeidelsen. Dette kan være deg og med-gründeren eller også styret, støttespillere eller investorer.
 • Bruk visjonen, misjonen og verdiene aktivt i oppstarten.
 • Justere og endre til det sitter, eller om virksomheten gjør en stor endring.

Det er mange måter å formulere visjon og misjon på. Det viktige er å finne noe som fungerer for deg.

Prosperastiftelsen-eksempel: Papillon

Her er et eksempel fra Papillon Bergen på hvordan en workshop kan se ut og resultatet formulert i visjon, misjon og verdier.

Visjon

En visjon skal være et langsiktig og inspirerende mål som uttrykker hvorfor organisasjonen i det hele tatt eksisterer. Vår visjon gjør nettopp dette, og alt arbeidet vi gjør styres etter vårt langsiktige mål og skal bidra til å føre oss nærmere realisering av vår visjon. Videre, ved å ha en klar visjon, tror vi i Papillon at alle som er en del av oss, opplever at de er del av noe større og at jobben de gjør, enten det er som frivillig medarbeider, ansatt eller styremedlem, er meningsfullt. Vi presenterer stolt Papillon sin visjon:

Din historie former dine vinger.

Misjon

Papillon skal være en møteplass for unge kvinner og menn med krysskulturell- eller migrantbakgrunn, i alderen 15–30 år. De skal få inspirasjon, mulighet til å danne nettverk og til å delta på ulike kompetansehevende aktiviteter, samt utvikle språk og praktiske ferdigheter.

Papillon skal også være en kompetent organisasjon som jobber myndiggjørende slik at unge styrkes til å stå i egne valg. Organisasjonen skal videre fungere som brobygger i samfunnet og bidra til sosial inkludering som i sin tur bidrar til opplevelse av fellesskap og tilhørighet.

Verdier

Kjærlighet – Empowerment – Selvhevdelse – Likeverd

Dette er verdier som Papillon identifiserer seg med og som vi mener etablerer trygghet og sikkerhet. De bidrar til å bygge positiv selvfølelse og selvtillit, til å hente frem ressurser og til å oppnå en åpen dialog med våre deltakere og samarbeidspartnere.

Ved å etterleve disse verdiene, bygger vi en felles kultur som gjenspeiler medmenneskelighet, varme og ekthet. Det er en kultur som inspirerer og styrer valgene vi tar og som Papillon er stolte over å si er etablert.

Prosperastiftelsen-eksempel: Røde Kors ABC

Underveis i arbeidet med å utvikle en visjon og misjon for ABC-Røde Kors, jobbet teamet med dette forslaget:

Visjon: «Alle har en mental helse. Behov for å bli bevisst vår egen - og andres mentale helse og metoder for å bedre og/eller opprettholde en helhetlig sunn helse.»

Misjon «Gjøre ABC-metoden kjent i befolkningen og gjennomføre satsinger i et mangfold. Alliansepartnere på flere samfunnsområder.»

Verktøyet er utviklet av frivillige pro bono-konsulenter. Vil du bidra med din kompetanse for å skape samfunnsnytte? Les mer og registrer deg som frivillig her!

Takk til Gjensidigestiftelsen for støtte til å utvikle verktøy for frivillig sektor til gratis viderebruk.

Vil du….?

Vil du bidra med din kompetanse til å løse samfunnsproblemer?

Du må ha høyere utdannelse og minimum 3 års erfaring innen det fagfeltet du ønsker å donere kompetanse.