Hensikten med å bruke SMARTe mål som metode er å sikre at de målene som settes for virksomheten er så gode som mulig. Gode mål bidrar til:

  • Å sikre at målene faktisk bidrar til å nå visjonen og oppfyller virksomhetens misjon, dvs. at dere setter de rette målene for å nå dit dere vil.
  • At det blir enklere å vite hva som skal til for å nå målene.
  • At det blir tydelig og udiskutabelt om et mål er nådd eller ikke.
  • Bedre resultater.

Verktøyet er utviklet av frivillige pro bono-konsulenter. Vil du bidra med din kompetanse for å skape samfunnsnytte? Les mer og registrer deg som frivillig her!

Forarbeid

Før du begynner å jobbe med å sette mål for virksomheten, bør det være definert en visjon og en misjon for virksomheten. Dette fordi visjon og misjon definerer hva målene skal være med å bidra til.

Slik lager man visjon, misjon og verdier

Beskrivelse av verktøy

SMARTe mål er konkrete mål som du enkelt kan sikte på. De er realistiske, kvantifiserbare og fokuserte slik at du vet nøyaktig hvordan du skal oppnå dem og når du har nådd dem.

Begynn med å formulere målet utifra SMART-metoden:

  • Spesifikt: Målet må være sansbart og tydelig, og det er derfor viktig at du beskriver nøyaktig hva virksomheten ønsker å oppnå. Beskriv gjerne også hva dere må gjøre og hvordan.
  • Målbart: Målet må være formulert på en slik måte at det kan måles i kroner, antall, vekt, tid eller andre enheter. Dersom målet ditt ikke er målbart, er det vanskelig å vite når dere har nådd målet.
  • Attraktivt: Målet må være så attraktivt at dere er villige til å jobbe aktivt for å realisere det. Tegn på at et mål er attraktivt er som regel at målet er et viktig skritt på veien mot å nå virksomhetens visjon og/eller at det bidrar til å oppfylle virksomhetens misjon. Et attraktivt mål skaper motivasjon. Og uten motivasjon er det lite sannsynlig at dere når målet.
  • Realistisk: Målet dere setter bør være realistisk og noe dere virkelig tror at dere kan oppnå. Urealistiske mål skaper som regel bare demotiverende og fører til skuffelse. I mange tilfeller kan data og analyse hjelpe for å sette realistiske mål. Hvordan ser trenden ut? Hva har man fått til tidligere? Hvor stort er potensialet?
  • Tidsbestemt: Det må settes en tydelig tidsfrist for når målet skal være nådd. For å få et godt bilde av en realistisk tidsfrist, kan det være nyttig å bryte målet ned i delmål.

Eksempel

Virksomhet ABC har som visjon å bli den største medlemsorganisasjonen innen sitt interessefelt i Norge.

Et SMART mål kan være:

«Få 2000 nye medlemmer i løpet av 12 måneder gjennom vervekampanjer og nettannonsering.»

Dette målet er SMART fordi det er:

Spesifikt: Målet er tydelig og konkret og forteller noe om hvordan man skal oppnå det og hva man skal gjøre.
Målbart: Antall nye medlemmer over en tidsperiode er mulig å måle helt nøyaktig, så sant systemer og datagrunnlag ligger til rette for det.
Attraktivt: Det å rekruttere nye medlemmer bidrar til virksomhetens visjon om å bli den største medlemsorganisasjonen i sitt segment. Og vekst kan være en viktig motivasjonsfaktor for mange av dem som jobber i virksomheten.
Realistisk: Målgruppen av nye, potensielle medlemmer er stor nok til at det er mulig å rekruttere 2000 nye medlemmer. Og gjennom tidligere vervekampanjer har virksomheten rekruttert opp til 150 nye medlemmer per måned.
Tidsbestemt: Tidsrammen for målet er 12 måneder. Hvis man setter en startdato den 1/1-2021 vet man om målet er nådd eller ikke den 31/12-2021.

Verktøyet er utviklet av frivillige pro bono-konsulenter. Vil du bidra med din kompetanse for å skape samfunnsnytte? Les mer og registrer deg som frivillig her!

Takk til Gjensidigestiftelsen for støtte til å utvikle verktøy for frivillig sektor til gratis viderebruk.

Vil du….?

Vil du bidra med din kompetanse til å løse samfunnsproblemer?

Du må ha høyere utdannelse og minimum 3 års erfaring innen det fagfeltet du ønsker å donere kompetanse.

Prosjekter som bruker dette verktøyet