Last ned mal for interessentanalyse

Hensikten med denne metoden er å identifisere de ulike behovene hver interessent har og prioritere de viktigste.

Et prosjekt eller en idé er helt avhengig av interessentenes ønske om å gi støtte. En tidlig involvering av disse kan øke sannsynligheten for sterk støtte og god kvalitet på resultatet, og det er gjerne dette som blir starten på å sette mål for prosjektet.

Det finnes ulike metoder for å gjennomføre en interessentanalyse i et prosjekt. En enkel måte å gjennomføre en slik analyse er å se på interessentmatrisen, hvor vi plasserer ulike interessenter basert på viktigheten av deres rolle.


Verktøyet er utviklet av frivillige pro bono-konsulenter. Vil du bidra med din kompetanse for å skape samfunnsnytte? Les mer og registrer deg som frivillig her!

Identifisere og kartlegge interessenter

 • For å oppnå et resultat av å ta i bruk interessentanalysen må man først kartlegge hvem det er du faktisk har med å gjøre. De første spørsmålene som stilles for å kartlegge, er:
  • Hvem eier prosjektet?
  • Hvem blir påvirket av prosjektet?
  • Hvem ønsker man samarbeid med?
  • Hvem har høy innflytelse på prosjektet?

Krav, behov og forventninger

Interessenter kan deles i 5 hovedkategorier.

Interessentene vil ha ulike krav, behov og forventninger til et produkt eller en tjeneste. For å avdekke disse kan man for eksempel bruke verktøyet for MVP eller gjennomføre en behovsanalyse. Husk at ulike interessenter kan ha ulike krav, behov og forventninger. Gjennom dette verktøyet skal vi klare å kartlegge disse. En enkel måte å analysere på, er å ta en dialog med interessentene og bli kjent med hvilke verdier de har og hva de jobber for.

Grad av innflytelse

Etter identifisering og kartlegging av interessenter og deres krav, behov og forventninger, kan man begynne å gjøre noen analyser. Gjennom skjemaet under kan man starte med å systematisk fylle inn den informasjonen du sitter med.

Last ned mal for interessentanalyse.

Interessent: List opp interessentene dere har kommet frem til.

Interesse i prosjektet: Hva slags type interesse de har i prosjektet. Vil de bli kunder, investorer, brukere, selgere etc.

Viktighet: Hvor avhengig er du av denne interessenten for at du skal kunne oppnå et mål? Ranger fra A til C, hvor A er viktig, og C er uviktig.

Holdning til prosjektet: Hvilke holdninger har interessenten til prosjektet? Er de veldig positive eller veldig negative? Ranger fra ++ svært god holdning, til - - = svært dårlig holdning.

Innflytelse: Hvor stor påvirkning har interessenten på prosjektet? Ranger fra HØY til LAV

Strategi: Her kan du fylle ut strategier for å håndtere interessenten.


Interessentmatrisen

I denne matrisen kan man plassere interessenter på riktig plass basert på deres interesse i den ene aksen, og innflytelse langs den andre.

 • Tett oppfølging: Prosjektets nøkkelspillere
 • Tilfredsstilles: Gjerne myndigheter og leverandør
 • Holdes informert: Gjerne interesseorganisasjoner som vil kunne være i opposisjon til prosjektet
 • Minimal innsats: Gjerne personer eller organisasjoner som ikke har interesse i prosjektet og ikke sitter i noen avgjørende posisjon overfor prosjektet

Når interessentene er plassert i interessentmatrisen kan man begynne arbeidet med planlegging og gjennomføring av enda tydeligere strategier for å oppnå et positivt resultat, gjennom engasjement og tillit hos dine interessenter.

Verktøyet er utviklet av frivillige pro bono-konsulenter. Vil du bidra med din kompetanse for å skape samfunnsnytte? Les mer og registrer deg som frivillig her!

Takk til Gjensidigestiftelsen for støtte til å utvikle verktøy for frivillig sektor til gratis viderebruk.

Vil du….?

Vil du bidra med din kompetanse til å løse samfunnsproblemer?

Du må ha høyere utdannelse og minimum 3 års erfaring innen det fagfeltet du ønsker å donere kompetanse.